Stiftelsen Kvinna till Kvinna, Johanneshov. Fredsjournalistik i palestinska medier

Stipendiat
Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Eva Zillén

Stipendiebelopp
98000 kr

Sammanfattning

I konfliktområden bedriver medierna ofta en partisk och aggressiv journalistik som bidrar till att hålla konflikter vid liv. Projektet syftar till att påverka medierna så att de lyfter fram civila samhällets aktörer och initiativ till fredlig konfliktlösning. Detta görs genom att utbilda våra partners, i första hand unga palestinska aktivister och journalister, i fredsjournalistik och skapa mötesplatser där de kan bygga relationer med lokala medier.

Projektbeskrivning

Fredsjournalistik i palestinska medier

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna har tilldelats ett stipendium på 98 000 kronor från Olof Palmes Internationella Minnesfond för att utbilda unga palestinska kvinnorättsaktivister i fredsjournalistik. Projektet omfattar en tre dagars utbildning i fredsjournalistik för kvinnoorganisationer på Västbanken. I anslutning till utbildningen kommer en konferens på temat fredlig konfliktlösning att anordnas för representanter från palestinska kvinnoorganisationer och lokala medier.

I konfliktområden bedriver medierna ofta en partisk och aggressiv journalistik som bidrar till att hålla konflikter vid liv. Fredsjournalistik är ett arbetsverktyg för journalister och andra aktörer som vill verka för en balanserad konfliktbevakning, där alla parter, inte bara stridande parter och officiella källor, får komma till tals. Projektet syftar till att påverka medierna så att de i större utsträckning lyfter fram det civila samhällets aktörer och initiativ till fredlig konfliktlösning.

För mer info kontakta Kvinna till Kvinnas kommunikationschef Eva Zillen 070-3976727
Besök gärna: www.kvinnatillkvinna.se, www.peacejournalism.org

Slutrapport

Kvinna till Kvinna har genomfört en tredagars workshop i fredsjournalistik i Ramallah på Västbanken. Utbildningen riktade sig till Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Palestina samt palestinsk-israeliska organisationer i Israel. Workshopens tredje dag var under förmiddagen en workshop med palestinska journalister och eftermiddagen var en gemensam workshop för journalisterna och organisationerna.

Workshopen gav deltagarna inblick i fredsjournalistik och hur medias konfliktrapportering kan analyseras utifrån ett genusperspektiv. Stor vikt lades också vid att diskutera hur man som organisation i civilsamhället når både lokal och internationell media, hur man kan lägga upp sitt budskap och skapa nyheter som journalister nappar på.

Deltagarna hade valts ut inom Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer och det var de personer som på olika sätt i sitt arbete kommer i kontakt med media, framförallt de yngre i organisationerna. Journalisterna, yrkesverksamma och studenter, fick information om workshopen genom Birzeit universitetets Media and Development Center som annonserat bland annat i lokalmedia. Lärare/trainers på seminariet var som planerat Jake Lynch mångårig brittisk journalist och numera fredsforskare i Australien som utvecklat begreppet Peace journalism, och Agneta Söderberg Jacobson som tillsammans med Kvinna till Kvinna utvecklat hur ett genusperspektiv ska inkluderas inom fredsjournalistiken.

Hur har projektet gått?
Vi hade tänkt oss att ha 15 deltagare från partnerorganisationerna som en lagom stor arbetsgrupp. Det blev 12. Under workshopens gång arbetade man aktivt med att granska nyhetsmedia utifrån freds- och genusperspektiv. Våra förväntningar om att få en aktiv grupp deltagare som hade tänkt i frågan innan och som har nytta av lärdomarna i sitt dagliga arbete infriades helt. Av de utvärderingar vi fått tyckte deltagarna fredsjournalistik som verktyg var intressant och användbart.

Ett par av de deltagande organisationerna har redan skrivit pressmeddelanden och kontaktat media utifrån vad de lärt sig på kursen. De har fått feedback på det av Jacke Lynch och Agneta Söderberg Jacobson. Kvinna till Kvinna fortsätter att arbeta både med frågan om fredsjournalistik med genusperspektiv och med att ge våra partners fler verktyg för att nå ut i media.

Reflektion kring hur arbetet har bidragit till den gemensamma säkerheten och freden?
Deltagarna på workshopen fick genom utbildningen ett nytt sätt att se på media och hur dess agenda bestäms. På så sätt kan de både granska media och vara kritiska till krigsbevakningen samtidigt som man fått möjligheter att försöka förändra medias agenda. Genom workshopens tredje dag då journalister var med fick civila organisationer och journalister en inblick i varandras sätt att tänka och hur man från varsitt håll kan agera för att göra konfliktbevakningen mindre krigshetsande och mer analyserande. Media spelar stor roll i dagens konflikter både som bevakare av det som sker och som förmedlare av de olika parternas ståndpunkter. Om media blir mindre krigsretorisk kan det ha direkt positiv inverkan på konflikter.

Hur har arbetet med övriga samarbetspartners gått?
Birezeit universitetets MDC-avdelning har varit oss behjälpliga med en del av det administrativa arbetet på plats. Vi har även samarbetat med dem gällande att få ut information till journalister och studenter på MDC. Allt har fungerat väl. Samarbetet med Jake Lynch och Agenta Söderberg Jacobson, de två lärarna på kursen, har gått mycket bra och alla deltagare är nöjda med deras insats.

Andra bidragsgivare
Projektet har delfinansierats från Utrikesdepartementet, bidrag UD-1325.
Åsa Carlman
Kvinna till Kvinna

Uppdatering

15 oktober 2009 Intresset och gensvaret från kvinnoorganisationer i Palestina har varit stort för att delta i vår fredsjournalistik med genusperspektivutbildning. Många organisationer arbetar mot media och har identifierat flera svårigheter och problem i kontakterna med journalister. De känner sig ofta osynliggjorda av media. Fredsjournalistikbegreppet är relativt okänt men väcker intresse.

Vi har begränsat deltagarantalet på tredagars workshopen/ seminariet 27-29 oktober till 15 personer. Det är viktigt att gruppen kan arbeta aktivt ihop och att alla får ta plats. Deltagarna förväntas vara aktiva på workshopen och tillsammans granska lokal media och fundera kring medielogik och konventioner och vad man kan göra för att förändra dessa i riktning mot att ha mer freds- och genusperspektiv.

Efter att ha vägt fördelar mot nackdelar beslöt vi att även bjuda in israeliska  organisationer där det arbetar arabisktalande palestinier. Det är viktigt att palestinier nätverkar med varandra och utbyter erfarenheter, vi ska inte bidra till en uppsplittring dem emellan. Det komplicerar workshopen en del i och med att dessa organisationer arbetar mot israeliska medier i huvudsak till skillnad från resten av deltagarna som arbetar mot  palestinsk media. Men workshopen får anpassas utifrån dessa deltagare.

För att få tag i journalister som är intresserade av att delta i workshopens tredje dag, med en halvdag separat för journalister och en halvdag med media och organisationer gemensamt, har vi samarbetat med Birzeit universitetet i Ramallah. De har annonserat i lokal media och informerar sina kontakter och studenter. Workshopen kommer alltså att avslutas med en diskussion mellan journalister och kvinnoorganisationerna på temat om man är vänner eller fiender, hur relationerna dem emellan ser ut och om de kan förbättras.

Åsa Carlman
Projektansvarig
Kvinna till Kvinna