Oskarshamns Arbetarekommun, 50 000kr. Youth Without Borders.

Stipendiat
Oskarshamns Arbetarkommun Lena Maria Nylander

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Tidigt lägga grunden för ett demokratiskt sätt att tänka och agera genom en demokratisk utbildning för barn och ungdomar i Mae Sot och Oskarshamn .

Påvisa skillnader mellan att växa upp i en demokrati kontra en diktatur .

Ge barn och ungdomar möjligheter att utbyta erfarenheter genom Skype , Facebook m.m .

Väcka svenska barn och ungdomars engagemang och solidaritet för andra kulturer och andra uppväxtförhållanden . Det du känner till och blir personligt engagerad i ökar din solidaritet .

Projektbeskrivning

Målsättning för vårt projekt :

Vi vill lägga grunden för ett demokratiskt sätt att tänka och agera genom en demokratisk utbildning för barn och unga I Mae Sot och Oskarshamn .

Påvisa skillnader mellan att växa upp i en diktatur kontra en demokrati

Ge barn och ungdomar möjlighet att utbyta erfarenheter genom Skype , FB m.m

Väcka svenska barn och ungdomars engagemang och solidaritet för andra kulturer och andra uppväxtförhållanden . Det du känner till och blir personligt engagerad i ökar din solidaritet .

Hur vi arbetar :

Vi det är jag Lena Maria , Veronica och Annelotta kommer att börja med att introducera projektet i en klass på Fårboskolan och en klass på Oskarsgymnasiet , genom att visa bilder från skolorna i Mae Sot och berätta om projektet . Vi ska försöka hitta på något som vi kan ta med oss ner till skolorna i Mae Sot som en vängåva . Här ingår även en del planering av intervjuer och enkäter för att vi ska ha möjlighet att följa barnens utveckling i sitt sätt att se på sig själva och sin förmåga samt sin omvärld . Samt workshops som på ett anpassat och enkelt sätt visar barn vad demokrati innebär .

Jag och Annelotta reser ner till Mae Sot och tillsammans med våra två tolkar och medhjälpare från Burma kommer vi att planera för handledning av lärare på skolan att genomföra en demokratiutbildning och planera för workshops , samt fortsätta planeringen för intervjuer och enkäter . Vi kommer att tillbringa en månad i Mae Sot från 27 januari till 27 februari .

Vi har tillgång till ett material som finns på nätet att ladda ner ”Från Tanke Till Handling” från NBV . Vi ska anpassa och översätta det så det fungerar i skolorna i Mae Sot , vi vill även ge ”verktyg ” så barnen kan starta upp elevråd på skolorna i Mae Sot .

När vi kommer hem igen till Sverige ska vi starta upp demokratiutbildningen även i våra svenska skolor och samtidigt startar lärarna i Mae Sot upp tillsammans med vår experthjälp . Vi träffas några gånger i veckan och arbetar utifrån de material vi har gemensamt med skolorna i Mae Sot. Under dessa veckor är det meningen att barnen ska kommunicera med varandra för att utbyta tankar och idéer med varandra och lägga grunden för en vänskap mellan barn och ungdomar . Vi kommer att sträva efter en tät kontakt mellan barnen .
Grunden i vårt arbete kommer att vara demokrati , solidaritet, empati och medkänsla samt att tydliggöra skillnader och likheter mellan barnens uppväxtvillkor .

Vi kommer att följa utvecklingen genom att starta upp med intervjuer och enkäter och hoppas på ett mer solidariskt och empatiskt förhållningssätt hos våra svenska barn och en vilja att hålla en fortsatt kontakt även när projektet är slutfört .
Vi önskar att barnen i Mae Sot vet vägar att förbättra sina villkor i skolan genom att starta upp elevråd och att skapa förändring för sig , sin familj och sitt samhälle.

Vi kommer att lägga stor vikt vid att dokumentera projektet genom dagböcker , foton , video och skapande .

EFTERARBETE :

Vi kommer att arrangera utställningar , anordna seminarier och skriva ner våra erfarenheter för att förmedla vår kunskap till andra skolor och uppmuntra till att följa vårt exempel . Att sprida kunskap om situationen i diktaturen Burma är viktigt för et glömda folket och deras kamp för demokrati och att börja med barnen är en bra start !!!

Slutrapport

Youth Without Border
Democratic Education & Empowerment Program ( DEPP )
Det har varit en lärorik tid för oss alla och vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter .
UTFÖRANDE
Efter vår hemkomst från  skolan i Mae Sot där vi spenderade närmare tre veckor för att presentera vår projektide för elever och lärare satte vi igång med förberedelser för workshops i  våra svenska skolor . De deltagande eleverna var en femteklass från Fårboskolan med 14 elever och  Samhälle 2:a årskursen från Oskarsgymnasiet med 25 elever .
Vi började med att fotografera  alla elever  de fick även göra en kort presentation av sig själva på en kort video som vi laddade upp  på vår egen facebooksida  “ lenalottaveronica “
Vi intervjuade femteklassens elever så vi fick en inblick i vad de hade för kunskaper om demokrati kontra diktatur .  Hur de ser på sin egen möjlighet att förändra något de tycker är fel i skola och  samhälle . Vart de ska vända sig , m.m.  Gymnasiets elever fick svara skriftligt på frågorna, fanns tyvärr inte tid att göra intervjuer med alla 25 .
Vi visade bilder från skolan i Mae Sot och diskuterade skillnader i dessa elevers uppväxtvillkor med problem kring mat , vatten , elektricitet och obefintligt studiematerial , boendemiljön .  Samt skillnader mellan en demokrati och en diktatur .
Vi gick igenom presentationerna som eleverna från Mae Sot skolan skickat med oss för att våra svenska elever skulle lära känna dem och få en inblick i deras vardag och funderingar inför framtiden . Femte klassen använde dessa på sina engelska lektioner för att översätta till svenska .
Nu är det enligt vår planering dags för att starta upp workshops efter materialet “Från tanke till handling “ som vi fått tillgång till från studieförbundet NBV . Vi vill ju att eleverna ska ha möjlighet att utbyta tankar och idéer kring materialet och uppgifterna genom att använda sig av vår Facebooksida och Skype . Nu blev det inte riktigt som vi tänkt oss på grund av svårigheter med schema , lovdagar , studieresor , strulande teknik m.m .
Eleverna i BHSOH startade sitt sommarlov i mitten av Mars och kunde på så vis delta i Workshops under dagtid helt frikopplat från skolarbetet . De arbetade i två grupper och  la ungefär två heldagar och en halvdag på varje avsnitt i materialet . Tun Lin Khaing  vår ledare för projektet I Mae Sot genomförde alla workshops med hjälp av mr Ya Wla som arbetar som lärare på skolan . Vi fick samla in mer pengar så vi kunde hjälpa  skolan med mat , bensin och hyra för skolskjutsar som ju inte ingick i skolans mycket strama budget  under lovet . Eleverna kom till undervisningen trots ledighet och deltog i alla workshops med stor entusiasm .
I våra svenska skolor var det svårare att få tillgång till eleverna på gymnasieskolan pga en inplanerad studieresa och påsklov , schemat och prov är inte heller något som vi kunde påverka . Vi fick till vårt förfogande ca en lektion  i veckan med avbrott för andra åtaganden som eleverna genomförde . I Fårboskolan kunde vi arbeta med materialet lite mer regelbundet varje vecka på en fast  tid ca 60 minuter för varje workshop .
Detta försvårade samarbetet mellan skolorna och när vi kunde förbereda båda skolorna för kontakt genom Skype fungerade inte tekniken . Detta var också ett av problemen vi brottades med , tidskillnaden som innebar att när eleverna i sverige hade möjlighet att träffas , hade eleverna i Mae Sot redan slutat för dagen . Men vi lyckades vid några tillfällen som var mycket uppskattade från båda håll .

Vi som arbetat med workshops i de svenska skolorna har varit Lena Maria Nylander och Veronica Dahlqvist tillsammans med klasslärare Åke Nilsson  Oscarsgymnasiet och  Maria Karlsson  Fårboskolan .
Materialet NBV:s “ Från tanke till handling  “ som vi arbetade med tog upp dessa frågeställningar .
Gruppen och demokrati ,  vi gick igenom vad demokrati är och vilka erfarenheter har vår grupp av demokrati . Vi diskuterade även vad en diktatur är och skillnader mellan att leva i en demokrati kontra en diktatur .
Solidaritet , vi diskuterade vad det innebär att vara solidarisk och hur vi kan agera solidariskt med varandra .
Ide och argument , vad vill vi försöka påverka och förändra i samhället genom att gruppvis brainstorma .
Mål , vi gick igenom hur man ställer upp ett SMART mål .
Metod , vilka olika sätt finns det att göra sin röst hörd , demonstrera , skirva insändare och motioner m.m.
Genomförande av våra aktioner , en kort presentation av vad de vill förändra och hur de kan gå tillväga .
Allt arbete har skett i små grupper och under demokratiska former . När gruppen enats har de presenterat sina åsikter för övriga elever . Vi har diskuterat diktatur och demokrati , lagt stor vikt vid solidaritet .  Allt vi har genomfört har vi laddat upp på vår egen facebooksida “lenalottaveronica nylsonqvist “ och där har alla haft möjlighet att skriva och kommentera ! Media i vår stad har varit intresserade och skrivit fler artiklar om vårt projekt . För att ha en möjlighet att genomföra projektet har vi även samlat pengar ca 25000 från privata företag Skrivstugan AB och Teq systemteknik AB som vardera skänkt 5000 , vänner  Anna Kjellgren 1000,  Rosmarie Eliasson 2000,  Per Arne Hansson 1000 , Oscarsgymnasiet 4000 Solkustens Rektorsområde  6000 . Det kom utgifter vi ej räknat med i vår budget som Internet uppkoppling till skolan i Mae sot som saknat Internet ,  mat , bensin , hyra av bil för skolskjutsar , datorer , avslutnings utflykt för alla elever m.m .
Vi avslutade projektet med en gemensam picknick till Stensjöby , för gymnasieeleverna och femteklassarna . Vi grillade korv ,  åt glass och gick en tipspromenad med utvärderingsfrågor .  Alla grupper presenterade sitt arbete för varandra , lokaltidningarna kom för att skriva om oss . Som avslutning  sjöng vi vår projekt sång Imagine av John Lennon som vi spelade in och la ut på vår facebook sida . Eleverna i Mae Sot åkte iväg till ett vackert vattenfall för sin picknick ,  där dansade och sjöng man hela dagen lång .

Eleverna i Mae Sot hade tid att fördjupa sig i materialet , medan vi fick skumma på ytan för att hinna med , trots dessa svårigheter kan vi ändå säga att projektet var lyckat . Utvärderingen från eleverna i Mae Sot visar att detta har varit något de aldrig tidigare varit med om och de kommer att bära med sin sin nya kunskap om demokrati  in i framtiden och har en stor önskan att sprida detta vidare till fler elever i Mae Sot och även till elever i Burma när detta blir möjligt . Utvärderingen från gymnasieeleverna som genomfördes genom enkäter , visar på en önskan om mer kontakt med eleverna i Mae Sot och eventuellt få möjlighet att besöka varandras länder . Eleverna saknar fördjupning i frågorna , tiden har helt enkelt inte räckt till .  De har fått en insikt i hur eleverna i Mae Sot lever sina liv och skillnader mellan demokrati och diktatur är tydliga för dem . Eleverna i femte klassen i Fårboskolan har efter inledande intervjuer och avslutande tipspromenad med utvärderingsfrågor visat att de genomgått en stor förändring i sitt sätt att se på sig själva och sin förmåga att förändra . De har tagit ett jättekliv in i en tro på att även barn kan förändra , de vet vart de ska vända sig , de vet var besluten tas i samhället och att de själva kan påverka det som händer även utanför hemmet och skolan . De avslutande aktionerna  ( presentationer ) handlade om att förbättra villkoren för eleverna i Mae Sot i de yngre elevernas arbeten .   De äldre eleverna satsade på att förändra för världen .  Att se alla elevers avslutande presentationer   var ren GLÄDJE !!

UTVÄRDERING från några  elever från BHSOH I Mae Sot
We have to say that our DEEP workshop went well strated from the beginning to the end , and everyone actively participated in each  group´s activities such discussion  , presentation , role plays and brainstorming . Now we separate in groups to write a feed back of this project . In fact each  of four student has different ideas , opinions , knowledge and feeling. We hope that we would share to others about  the project in the future and keep the effective friendship with Swedish students and wish to cooperate together for further projects .
Now I would like to explain our profits through out the project .
Before we started our project , we don´t know Sweden and how the country is rich in democracy and other resources . The important of democracy and its good advantages for the people and their countries . Differences between a democratic country and dictatorship country . Communication with students from far away country . The important  outcomes of brainstorming , critical thinking , group tasks and discussion, presentation and role play . Knowledge about human rights , ethnic conflicts , and environment cares , and project planning . How to solve  systematically our problems effectively . what we learnt or studied . How to share Other  what we learnt or studied . We had no connection with internet .
After the project , we gained and understand the knowledge of Sweden ( life of people in Sweden , its democracy , human rights and education system especially perfect high school ).
More understanding about democracy , human rights , democratic education and problem solving skills .
How to plan and prepare the welled , specific measureable , acceptable , realistic and timely project preparation .
Can access to internet to communicate with Swedish students and search informative , knowledgeable , valuable data concerning with studies and general knowledge .
Increase the creative skills, team work skills , brainstorming skills , problem solving skills and training skills .
The real situation of the world and especially Burma
Tips for planning successful life career planning and certain decision making .
During the workshop , we devoted in participation and activities .
Group presentation about women rights education training, environmental cares.
Grouping activites , the most important problem in our community , role plays , effective discussions and asking interesting questions .
Demanding feedback and comments to others groups and brought into positive attitude to get into best outcomes .
Improved group discussions with each of the members to got chances to participate and organized to get best arguments .
Analyzed the problems and decided the most suitable and beneficial results for each of the problems.
Each student showed his/her talents in arts body languages , music and speeches .
Innovative , realistic ideas and opinions were shared and submitted through out the activities.
Used internet to communicate well with Swedish students and built warmly friendship and shared life experiences , our situations and other interesting information.
When we performed these above activities , we tried to change ourselves in be realistic and though as a optimistic point of view for arguments , disapproval , oppositions and failures .
Changed the way of thinking and deciding the important outcomes .
Encourage each others to be self confidence to remove the shyness by presentation , communicating and describing opinions freely .
Tried to be free and fair in deciding for the significant outputs .
Empowered and promoted the individual role participant in group activities and worked together well .
Adapted to all new ideas and resources and interpreted them for the necessary assessments .
We changed after the workshop in
Appeared new knowledge and ideas in which we share others with helpful minds.
Effective communication with other people and friendly with people from different background cultures and situation.
In thinking we increased creative ideas , connection with different main points and ideas , increased problem solving skills .
Eager to share more about what we learnt during the projects and important issues .
Envy the volunteering and able to support others what we can for them .
Enthusiasm is the crucial part of our changes in the project in which the world´s
News including political conflicts , business , environment , and social news that we need to know clearly to reflect the current situation of our country .
Finnaly we advocated others in :
Shared about the lesson we learned in workshops to our friends in ( face book , Gmail and other web.
Made discussions to improve our projects , request comments, shared the ideas.
Feeling of attending workshops :
When we heard about the workshop, we are very excited to know or learn that .
Actually when we started to begin the project everyone showed their happiness and interests in the projects activities , lessons, games , role plays , presentation and discussion.
What went well
I every activity , we asked many intresting to other groups and replied logical answers . We smiled and laughed during activities . Talking to Swedish student is amazing and enjoy to shared knowledge , experiences and background history .
What did´nt go well
During the workshop, the weather is hot and electricity wasn´t enough to run the computers. Have difficult in writing in English to communicate Swedish students .
General comment:
We hope to improve the project  in the future and share to others share to spread our project . We need more lessons and information for workshops to be more effective and beneficial . We would like to keep the stable friendship with Swedish friends and willing eager to cooperate with them to changes to Burma´s democratic process in future .
Thanks giving :
We are really thank to who helped to establish this project here , especially Lena Maria , Annelotta , Jack and members of Swedish parliament and all Swedish students . You all dedicated for this project with great efforts . For Jack who intensively taught the project , guide for us that we don’t know , patiently answered our questions helped to appeared the creative ideas . For Lena Maria and Veronica who also managed to work well the project and taught Swedish students .
Sincerlely and Friendly
Cocco Rachel
Hi all
Last Saturday , our project finished , and we had a workshop about what we got from YWB. I am May from group 1 . So I want to present what we did on the behalf of students from group 1 . Before we joined to this project , we didn´t know much about democracy , human rights , woman rights , how to do a plan , what is the differences between democracy country and dictatorship country and so on . During I join to debating , brainstorming, internet acces and many of knowledge as I wrote above . In addition to , we really want to change the political system in Burma . On the other hand , after we finished at project , we want to share our knowledge to other young people I think this project should be continue . It is very useful for us .  Thanks for all J May J “

HUR VI GÅR VIDARE
Vi kommer att fortsätta vårt arbete med detta projekt .  Vi märkte under våra workshops att det finns stor lust hos eleverna att diskutera och arbeta med dessa frågor . Nu vet vi vilka fallgroparna är och kan planera  arbetet på ett bättre sätt och med bättre framförhållning . Under hösten kommer vi att delta i Bokmässan i Göteborg med vårt projekt och vi hoppas väcka intresse hos fler skolor att delta . Vi kommer att skriva en mer utförlig rapport om arbetet och NBV trycker upp den , samt resa runt med en liten utställning och presentation av projektet i vårt län . NBV kommer att arrangera detta .
Vi kommer att söka medel och samla in pengar för att fler grupper ska få delta i projektet . Vi vill arbeta över längre tid och om förutsättningar finns ge elever en möjlighet att besöka varandra . Vår lärare Tun Lin Khaing  har varit en av förutsättningarna att projektet blev så lyckat i Mae Sot . Då han med sin entusiasm  och kunskap lyckats engagera eleverna i arbetet med projektet . Vi vill  ge honom en möjlighet att besöka Sverige för att få en inblick i hur vårt land fungerar . Vi söker nu möjligheter för oss att behålla honom som lärare i engelska i BHSOH.   Eftersom vi vill fortsätta vårt projekt behöver vi ha kvar våra medarbetare som vi litar på och vet utför ett bra arbete . Allt försvåras av de regler för visum som behöver förnyas i Burma efter två månader .
Vi söker medel för att resa ner och bedriva en förstudie för en fortsättning och för att dela ut Diplom till alla elever som deltagit i projektet och presentera iden för fler ungdomar .
Vi önskar även att vi kan hålla kontakten levande mellan eleverna nu när höst terminen startar upp igen . Skolan i Mae Sot behöver stor hjälp med allt , kan vi hjälpa på något sätt vill vi försöka starta en insamling av pengar .  En poesibok som ungdomarna i Mae Sot skrivit om sin längtan efter  frihet och demokrati i sitt hemland Burma , vill vi försöka trycka upp och sälja här i Sverige .
Ca 80 elever har deltagit i vår första omgång av Youth Without Border Democratic Education & Empowerment Program ( DEPP ) till en kostnad av ca 700 kr per elev . Värt varenda krona !!!

Vår facebooksida “ lenalottaveronica nylsonqvist”  innehåller foton och information från vårt projekt .
Vi kan nås på ywb1018@gmail.com .
Våra mål har uppnåtts . Barnen har lärt sig agera och tänka demokratiskt . Vi har diskuterat skillnader mellan Demokrati och Diktatur . Skype och Facebook har använts . Vi har lyckats väcka solidaritet för barnens situation i Mae Sot .
Nu blickar vi framåt mot nya utmaningar och att utveckla  vårt projekt till att bli ännu bättre !
Lena Maria Nylander  Veronica Dahlqvist
Annelotta Rolfsdotter  Tun Lin Khaing ( Jack )

Uppdatering

Vi har nu avslutat vår resa ner till Mae Sot i Thailand  .  Våra förberedelser för att starta workshops i BHSOH (Mae Sot ) , Fårboskolan ( Fårbo ) och Oscarsgymnasiet (Oskarshamn ) är snart klara . Återstår att intervjua eleverna i gymnasieklassen och ta en del foton att lägga upp på vår Facebooksida .

BHSOH är helt klara och startar vecka 12 vi startar vecka 13 här  i Sverige , att vi startar senare än planerat beror på att eleverna i Mae Sot var upptagna med sina slutexamen och  de kommer att delta i workshops under sitt lov .

Terminerna är olika uppdelade i Thailand och Sverige och det har varit lite pyssel att få det att passa ihop schemamässigt .

Eleverna på Oscarsgymnasiet har en inplanerad studieresa vecka 12 och eleverna i Fårboskolan har studiedagar när det var tänkt att starta upp våra workshop.

Lite om vår resa till skolan i Mae Sot :

Vi träffade våra medarbetare i projektet i Bangkok Jack och Soe och reste med nattbussen till Mae Sot , där vi tidigt på morgonen installerade oss på vårt hotell som skulle bli vårt hem under en månad .  Första dagen ägnade vi åt att utforska staden Mae Sot , hitta ställen som våra västerländska magar klarade av och  hitta en bank där vi kunde på ett säkert sätt ta ut pengar .  Vi var ganska trötta efter vår resa ner till Bangkok som tagit oss 60 timmar på grund av snöstorm i Istanbul .

Dagen därpå var det dags för vårt första besök på skolan och vi blev mottagna med öppna armar och vi älskade från första minut vår skola , eleverna , lärarna . Vi hade ett första planeringsmöte med elever , lärare och rektor . Efter en rundgång på  skolområdet  visar det sig att det finns stora brister . För vårt projekt var naturligtvis saknad av internetuppkoppling  ett stort minus eftersom det bygger på att ungdomarna har kontakt genom facebook , skype och Gail . Men här saknas även vatten , elektricitet , mat , material …..Vi förstod att skolan inte hade svensk standard men detta var svårt att föreställa sig , hur orkar eleverna prestera med en lunch som kostar 1 bath per portion (ca 23 öre ) . Hur klarar de att hålla sin hygien med ett vatten som är grönt av alger och bakterier och ger dem klåda . Hur klarar de att studera när det är stor brist på elektricitet .

Vi väljer ut elever som skall delta i projektet och för att göra det enkelt  väljer vi elever som bor på skolan och är mellan 14 och 20 år . Det ska visa sig att fler och fler anmäler sitt intresse och vi har nu ca 42 elever som deltar . Vi tar kort som vi ska använda på vår facebooksida .

Vi planerar upp våra besök på skolan med hänsyn till elevernas och lärares schema och hur vi ska bli hämtade med skolans buss varje dag . Berättar om vad projektet handlar om och alla är verkligen positiva .

Vi förstår att vi behöver köpa in material som skrivböcker , kritor , pennor , plastfickor m.m för skolan har inget av detta . Dagen därpå börjar vi presentera projektet för eleverna som nu är uppdelade i olika  grupper . Vi berättar om Sverige och läser de svenska ungdomarnas presentationer , de får i uppgift att göra sina egna presentationer . Vår tolk och experthjälp Jack är en stor tillgång för oss och utför sitt arbete på bästa möjliga sätt , helt perfekt . Soe är vår fotograf och står med kameran beredd hela tiden .

När vårt arbete med alla elever är avslutat börjar vårt planeringsarbete med de lärare som skall ingå i projektet . Vi träffas och går noggrant igenom varje workshop , så vi alla förstår varandra och jag är övertygad om att detta kommer att bli över förväntan . Vi använder oss av NBV  Från Tanke till Handling och anpassar materialet så det passar oss alla på bästa sätt .

Vi träffar elevrådet , vår tanke var att komma till skolan och starta ett elevråd , men här finns ett mycket väl fungerande elevråd och vi blir mycket imponerade , här har vi en del att lära oss .

En kväll blir vi bjudna till skolan för en middag och vi träffar andra volontärarbetare , lärare och rektor för en stunds trevlig samvaro .

Nu är vårt arbete avslutat på skolan och vi klär oss i kläder från Karenn state och besöker skolan en sista gång , vi introducerar  Räven raskar över isen och Små grodorna för ungdomarna , sjunger en svensk visa och sen börjar kramkalaset . Vi kommer snart tillbaka ……

Vi har beslutat oss för att lämna Mae Sot tidigare och bekosta vår resa själva,  på det viset kan vi spara in pengar som kan användas till en internetuppkoppling , ett abonnemang på ett år och en ny dator som ska användas i projektet . Det är stor brist på datorer , barnen har tillgång till dator två timmar i månaden och då är det från fjorton års ålder ! Barn som är yngre kan inte använda datorerna .

Väl hemma igen börjar förberedelserna på respektive skolor , vi berättar och visar kort från resan . Visar presentationerna som eleverna från Mae Sot skickat med oss . Intervjuar barnen . Vi har även innan resan träffat eleverna och berättat om projektet så alla även föräldrar ,  lärare och rektorer är väl insatta i vad de ska delta i . Vi har även besökt tidningar och fått fina artiklar innan vi påbörjade vår resa , nu ska vi göra ett nytt besök och berätta om vår  resa. Vi ska även besöka lokalradion för ett 30 minuter långt program om projektet . Vi ska även försöka få TV intresserade av oss !!! Vi har även fått mycket god respons från andra volontärer som tycker att vi genomför ett toppenprojekt och är intresserade av att kanske göra något liknande från sina länder .

Det har varit arbete med att lägga upp foton på vår facebooksida och göra den säker så bara barn som deltar i projektet har tillgång till den .

Det var lite om del två i projektet …….nu börjar det spännande arbetet med eleverna !!

Lena Maria Nylander
Annelotta Rolfsdotter
Veronica Dahlqvist