Mikaela Peltz – fälstudier på Fiji

Stipendiat
Mikaela Peltz

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Jag skall åka till Fiji för att samla material till C-uppsats i freds-och konfliktstudier. Syfte: jämföra olika modeller för att bygga/skriva nya konstitutioner i ett samhälle delat av konflikter eller etnicitet. Fiji utgör ett mycket intressant exempel på detta.

Projektbeskrivning

Jag ska åka till Fiji för att genomföra fältstudier som en del av min C-uppsats i Freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet. Syftet är att studera konstitutionsbyggnad som ett instrument för att motverka etniska konflikter samt återförena splittrade samhällen.

Flertalet av dagens konflikter har samma grundorsak; samhällen med många olika etniska grupperingar samt ekonomisk ojämlikhet mellan dessa grupperingar. Fiji är ett exempel på en f.d. koloni som efter självständigheten från Storbritannien kämpat emot etniska motsättningar, strukturellt våld samt flera kuppförsök. Maktstrukturerna har varit tydliga då urinvånarna ägt den största delen marken samt dominerat det politiska livet. För att ändra dessa maktstrukturer och komma bort från en politik kantad av nationalism och statskupper författades en ny konstitution som trädde i kraft 1997. Den nya konstitutionen betonar samhörigheten hos de olika folkgrupperna på Fiji, de är alla fijier oavsett kultur, språk och hudfärg.
Fältstudien på Fiji är till för att studera hur den nya konstitutionen påverkat Fiji som stat och dess invånare. Studien ska visa om det politiska klimatet förändrats på nationell nivå samt hur det civila samhället påverkats av den nya konstitutionen. Detta skall bland annat göras genom kontakter inom NGOs samt på universitetet.

Slutrapport

Nu har jag fullgjort min fältstudie på Fiji samt färdigställt min c-uppsats i freds- och konfliktstudier. Under fältstudien genomförde jag sex intervjuer som jag använde mig av i uppsatsen. Jag samlade även in en del tryckt material från bland annat Pacific Island Forums referensbibliotek. Pacific Island Forum (PIF) är Stillahavsregionens motsvarighet till EU. I sin helhet gick insamlandet av material väldigt bra, över förväntan! Tack vare att alla var så vänliga och tillmötesgående var det enkelt att knyta kontakter och få fram information. Att jag dessutom bodde hos Peter Emberson, som är ansvarig för MR- och dekoloniseringsfrågor vid Pacific Concerns Resource Centre (PCRC) bidrog väldigt mycket till de kontakter jag skapade samt till att jag kunde få lite mer bakgrundsinformation om de personer och NGOs jag skulle intervjua, innan själva intervjuerna ägde rum.

Kortfattat om resultatet av min c-uppsats kan jag säga att Fiji kommit halvvägs vad gäller att ena sitt land. En av mina slutsatser var att man måste både skapa en konstitutionell grund för att kunna ena samhällen, det vill säga bland annat genom lika lagstadgade rättigheter och möjligheter för alla invånare. Men ett land enas inte enbart genom att det i lagtexter står skrivet att alla har samma rättigheter, människor måste även praktisera detta och själva känna att alla är lika mycket värda. Fiji har skapat en konstitutionell grund, men fortfarande så brister det i praktiken. Människor anser sig inte ha samma rättigheter och möjligheter, orsakerna till det är många och svåra att överbygga. Att inte kränka urinvånares rättigheter samtidigt som man inte heller skall ge dem privilegier som resterande befolkning inte får ta del av är två viktiga aspekter i enandet av Fiji och dess befolkning.

Jag kommer fortsätta att intressera mig för dessa frågor, och självklart har Fiji fått en alldeles speciell plats i mitt hjärta. Tyvärr är det återigen politiska oroligheter i landet efter att Fiji blivit uteslutet ur PIF. Min fältstudie har gett mig ovärderlig kunskap om Stillahavsregionen och framförallt Fiji. Jag försöker hela tiden att sprida mina kunskaper om Fiji: genom samtal och diskussioner med personer i min omgivning. Genom att sprida kunskapen om hur ett så litet land som Fiji försökt ena sitt folk ett flertal gånger tror jag kan bidra till att fler verkligen försöker och stöttar små länder vid deras försök att övervinna konflikter som pyr under ytan. Alla länder förtjänar fred inom sina gränser och därför måste även det internationella samfundet stötta alla länder, inklusive små länder som Fiji. För man måste börja någonstans och problemen på Fiji är inte små bara för att landet är det.

Dem jag samarbetat med på Fiji har varit professorer vid University of South Pacific (USP), representanter från NGOs samt representanter från det styrande partiet och oppositionen. Samarbetet med dessa informanter har gått bra, mestadels tack vare Peter Emberson samt dr. Milikere Kaitani vid USP. Milikere Kaitani arbetade som administratör på universitetet och hjälpte mig att kontakta personer och boka de flesta av intervjuerna.
Övriga bidragsgivare till min fältstudie på Fiji var ett stipendium från Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefond samt ett bidrag från Willinska Stiftelsen/Göteborgs Arbetsstugor. I övrigt stod jag själv för resterande omkostnader. I sin helhet kan jag bara säga att fältstudien gick bättre än förväntat. Jag fick så mycket erfarenheter av den samt att jag kan bidra med och sprida kunskap om Fiji. Fler borde verkligen ta chansen att genomföra fältstudier som en del av sin c-uppsats, speciellt inom ämnet freds- och konfliktstudier. För jag tror att enbart genom mötet med andra människor skapas en grund för fred och tolerans i världen.

Uppdatering

Nu är jag här på Fiji. Efter att ha varit här i 2 veckor börjar jag förstå det här landet mer och mer. Människorna är verkligen gemytliga, alla är så vänliga och vill verkligen ens bästa. Jag bor hos ett par som studerat peace-and conflict studies vid Universitetet i Queensland, Australien. Av dem har jag fått flera råd och kontaktuppgifter till olika personer som ha anknytning till Fijis politiska process, konstitutionsbygge och utveckling. Dagen efter jag kom hit anordnade dem en välkomstceremoni på traditionellt sätt. Vi drack kava som är en traditionell dryck gjord på kavaplantan som är en sorts pepparplanta. Drycken i sig har en viss avslappnande effekt, men är inte narkotisk. Kavaceremonin hade vi tillsammans med två av parets vänner som arbetar på UNDP här i Suva, Fijis huvudstad. För det är så man knyter kontakter här i Fiji, genom vänner och genom social gemenskap.

Hittills har jag genomfört två intervjuer, en med en representant från regeringens sekretariat och en med utbildningsansvarige vid Fijis största kvinnoorganisation. Jag har även fyra andra intervjuer inbokade med talesmannen för det största oppositionspartiet, två akademiker med olika syn på Fiji och dess etniska grupperingar, samt en intervju med ordföranden för en grundlagsskyddad NGO vars syfte är att övervaka konstitutionen och dess efterlevnad.

Något som man snabbt lägger märke till här på Fiji är som sagt att människor är vänliga. De personer jag varit i kontakt med har alla rekommenderat någon annan att prata med, för att få ytterligare perspektiv på mitt ämne. Det är verkligen en snöbollseffekt och varje gång jag pratat med någon har jag trott mig varit beredd att få nya kontaktuppgifter, och varje gång blir jag lika överraskad av hur mycket de vill hjälpa mig. Förmodligen, och förhoppningsvis, är det för att de alla vill hjälpa Fiji komma på rätt väg igen och återupprätta parlamentarisk demokrati.

/Mikaela Peltz