Marcus Grahn. Deltagande i T.M.C. Asser Instituuts sommarprogram i internationell straffrätt och internationella rättsliga åtgärder för motverkande av terrorism. 5 000 kronor

Stipendiat
Marcus Grahn

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Syftet är att delta i T.M.C. Asser Instituuts kurs i internationell straffrätt och internationella rättsliga åtgärder för att motverka terrorism för att skaffa djupare kunskap inom internationell rätt som skulle tillföra ytterligare en dimension till min doktorsavhandling och vara till gagn för min undervisning. Kursen behandlar frågor rörande internationell fred och möjliggör utbyten mellan deltagare från olika länder, vilket främjar internationell förståelse och är ägnat att motverka rasism.

Projektbeskrivning

Projektet är ett utbildningsprojekt där syftet är att närvara vid T.M.C. Asser Instituuts tre veckor långa sommarprogram inom ämnet ”internationell straffrätt och internationella rättsliga åtgärder för att motverka terrorism” som hålls årligen i den internationella fredens huvudstad, Haag, Nederländerna.

Utbildningen sker under ledning av framstående professorer från bl.a. Universiteit Leiden, samt domare och åklagare som är praktiskt verksamma vid de respektive internationella domstolarna i Haag. Utöver seminariebaserad undervisning innefattar programmet även ett antal studiebesök till nämnda domstolar. Utbildningen har således såväl praktiska som teoretiska inslag.

Målsättningen är att jag skall erhålla djupare teoretiska och praktiska kunskaper avseende existerande och potentiella rättsliga mekanismer för att motverka internationell brottslighet och terrorism, samt skaffa en större förståelse för de särskilda praktiska svårigheter som kan väntas uppstå på implementeringsstadiet inom ramen för globala rättsliga samarbeten. Dessa kunskaper ämnar jag sedan begagna mig av inom ramen för arbetet med min doktorsavhandling, dels som en viktig inspirationskälla, dels för att anlägga ett mer övergripande perspektiv på den internationella rättens olika delar.

Slutligen är det min tro och förhoppning att jag, genom intellektuella utbyten med såväl föreläsare som andra deltagare, skall erhålla en större förståelse för hur länders olika geografiska, kulturella och religiösa bakgrund har betydelse för ställningstaganden i komplexa juridiska, och i många fall politiskt känsliga, frågor. Avsikten är att jag sedan skall kunna vidarebefordra de inhämtade kunskaperna och erfarenheterna till såväl mina studenter vid Uppsala universitet, som till det svenska samhället i stort.

Marcus Grahn

Jur. kand., Magister Juris, LL.M.

Uppdatering

Reserapport

I enlighet med ingiven ansökan och projektbeskrivning utnyttjades det tilldelade stipendiebeloppet för att finansiera mitt deltagande i T.M.C. Asser Instituuts sommarprogram i internationell straffrätt och internationella rättsliga åtgärder för att motverka terrorism.

Under nämnda tre veckor knöt jag nya kontakter med såväl andra deltagare som framstående föreläsare, både i form av forskare från ett flertal europeiska universitet och av praktiskt yrkesverksamma vid de olika internationella domstolarna i Haag. Dessa kontakter kommer att vara av stor betydelse för mig i min framtida yrkeskarriär samt möjliggör och/eller underlättar planerade konferenser inom ämnet internationell rätt i mer vidsträckt bemärkelse, där jag avser sammanbringa dessa kontakter och de kontakter jag knutit vid deltagande i andra sommarprogram med kontakter från Uppsala universitet, University of Oxford och Duke University i syfte att skapa möjligheter till intellektuella utbyten och intressanta debatter både inom och utom Palmefondens ändamål.

Vidare tillägnade jag mig, precis som jag hoppats och förväntat mig, värdefulla kunskaper som, analogivis, kommer att komma till nytta under arbetet med min doktorsavhandling. Ett kvitto på erhållna kunskaper fick jag dessutom i samband med min närvaro vid ytterligare ett sommarprogram i Haag där jag i ett rättegångsspel i internationell straffrätt tilldelades pris för bästa företrädare för försvarssidan.

I vad avser sommarprogrammets materiella innehåll gavs tillfälle till informativa och intressanta studiebesök vid bl.a. den internationella brottmålsdomstolen, Krigstribunalen för forna Jugoslavien, Specialtribunalen för Libanon samt Europol. Bland de mest namnkunniga, och därför nämnvärda, föreläsarna återfanns bl.a. Fausto Pocar, domare i Krigstribunalen för forna Jugoslavien, som gav en introduktionsföreläsning om internationell straffrätt; Gregory Townsend, verksam på åklagarsidan vid Specialtribunalen för Libanon som föreläste om den straffrättsliga regleringen av folkmord; Helen Duffy, en framstående yrkesverksam jurist, akademiker och förespråkare för mänskliga rättigheter vars föreläsning behandlade tillämpningen av mänskliga rättigheter inom ramen för det internationella bekämpandet av terrorism; Professor Terry Gill, verksam vid bl.a. Amsterdam universitet som föreläste om tillämpning av internationell humanitärrätt inom ramen för den internationella kampen mot terrorism; samt domare Cuno J. Tarfusser, vicepresident av den internationella brottmålsdomstolen i Haag, som gav en personlig och praktisk inblick i domstolens arbete.

Standarden på föreläsningar inte bara uppfyllde, utan till och med översteg, mina förväntningar. Genom mitt deltagande i programmet känner jag att jag uppfyllde mina målsättningar till fullo, dels genom de knutna kontakterna, dels genom att jag tillgodogjorde mig viktiga praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. Min målsättning är nu att, inom ramen för såväl arbetet med min doktorsavhandling som i min undervisning och interaktion med studenterna på terminskurs 6 vid Uppsala universitet låta dessa erfarenheter och kunskaper spridas.

Slutligen bidrog närvaron vid sommarprogrammet i fråga till att mitt intresse väcktes för att genomgå en andra doktorsavhandling efter att jag slutfört min nuvarande, och där fokusera mer direkt på internationell straffrätt samt internationellt samarbete för att öka den internationella förståelsen och verka för den internationella freden. Med dessa erfarenheter i ryggen är det heller inte främmande att jag, efter att ha genomfört denna andra doktorsavhandling, återvänder till Haag för att bidraga till dessa ändamål som praktiskt yrkesverksam.

________________________
Marcus Grahn
Doktorand i internationell privat- och processrätt
Jur. kand., Magister Juris (oxon.), Master of Laws