Luleå gymnasieskola. 60 000 kronor. Demokratiutbyte med Nicaragua

Stipendiat
Luleå gymnasieskola Idrottsprogrammet Annika Bahlenberg

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Idrottsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, vid Luleå gymnasieskola planerar att under nästa läsår åka till vår vänskola Olof Palmeinstitutet i Nicaragua. Vi betonar ömsesidighet och solidaritet i det projekt som nu fördjupas och därför kommer även en grupp elever och lärare att inbjudas till oss. Syfte och mål är att öka den internationella förståelsen mellan ungdomar i Luleå och Nicaragua, att förstå varandras livsvillkor och den demokratiska processen i länderna.

Projektbeskrivning

Idrottsprogrammet, inriktning samhällsvetenskap, vid Luleå gymnasieskola har ett demokratiutbyte med Olof Palmeinstitutet i La Dalia, Nicaragua, som nu kommer att fördjupas. Huvudsyftet är att öka förståelsen för varandras vitt skilda kulturer och livsvillkor. Projektet består av tre delområden – inom området demokrati studeras frågan om ungdomars möjligheter till engagemang och påverkan i skolan och samhället, i första hand på lokal nivå. Det andra området handlar om jämställdhet, där en jämförelse görs utifrån villkoren för unga personer i de båda länderna. Det sista området berör hälsa utifrån parollen ”Rätten till din egen kropp”.

Eftersom vi betonar ömsesidighet och solidaritet i projektet kommer vi att bjuda in en grupp lärare och elever nu under hösten och sedan kommer vi att åka dit till våren.  Vidare kommer en del idrottsliga aktiviteter att stå på programmet.

Uppdatering

Inom ramen för demokratiprojektet ”Deportes por la vida” studerar vi ungdomars möjligheter till påverkan och engagemang i sin vardag, jämställdhet samt hälsa utifrån ”rätten till din egen kropp”.

Gymnasieskolan i Luleå, Idrottsprogrammet, har sedan några år ett utbyte med en skola i La Dalia, Nicaragua. I september bjöd vi in rektorn, två lärare och tre elever från skolan. Alla bodde hemma hos oss lärare respektive elever vilket var mycket uppskattat eftersom det gavs många möjligheter att lära känna varandra.

Det blev ett digert program där vi på många sätt fördjupade våra kunskaper om landet och livsvillkoren där. Stor del av tiden ägnades åt att jobba med vårt demokratiprojekt enligt ovan och där våra elever planerade och förberedde sina olika projekt när vi kommer att åka dit.

De olika projekten kommer att handla om – ungdomars livsvillkor i stad respektive landsbygd, synen på abort, jämställdhet mellan könen, möjligheter att påverka och delta aktivt i skolan och lokalsamhället, handikappade ungdomars vardag. Detta kommer sedan att kompletteras med ett sportsligt och kulturellt inslag där danser från våra olika kulturer står i fokus.

Förutom detta ordnade vi flera studiebesök – elevhälsan på skolan, kvinnojouren, ungdomsmottagningen, svenska kyrkans unga, Ungdomens Hus samt politikerträff och vi gjorde även besök på Teknikens Hus och museet där de fick bekanta sig med samekulturen. Två dagar besökte de en grundskola i Boden som också har anknytning till Nicaragua. I första hand fick de en inblick i det miljöarbete som kommunen bedriver vilket är en stor inspirationskälla i deras arbete.

Nu arbetar vi för fullt med att förbereda vår vistelse i Nicaragua under februari nästa år. Det var ytterst värdefullt för oss alla att vi hade möjligeter att bjuda in gruppen från La Dalia till Luleå. Vi ser verkligen fram emot att åka till Nicaragua och fortsätta det värdefulla samarbetet.