Kristna Fredsrörelsen, Stockholms lokalgrupp. Fredsläger i Moldavien. 20 000 kronor

Stipendiat
Kristna Fredsrörelsen, Stockholms lokalgrupp Johanna Eklund

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Inbördeskriget i Moldavien är sedan många år över, men det finns det fortfarande spänningar mellan etniska grupper i landet. Med fredslägret vill vi jobba med Palmefondens tre principer, vi vill motverka rasism som finns i det Moldaviska samhället och skapa vänskapsband över gränser. Genom att stärka ungdomarna och utbilda dem i ickevåld och antirasism vill vi bidra till ett fredligare samhälle. Slutligen vill vi öka den internationella förståelsen genom att skapa en internationell mötesplats.

Projektbeskrivning

Fredsläger Moldavien, Kristna Fredsrörelsen

Sommaren 2013 kommer unga medlemmar från Kristna Fredsrörelsen, Stockholms grupp, tillsammans med den moldaviska organisationen Beginning of Life anordna ett fredsläger i Moldavien för ungdomar från respektive länder. Själva fredslägret kommer att utföras mellan 5-18 augusti.

Resan är ett initiativ från Kristna Fredsrörelsens Stockholms grupp och Salaams Vänner-projektet, som en del av organisationens målsättning och vision om rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle fritt från våld. Vi tror att många små insatser tillsammans kan leda till förändring. Principen som vägleder och inspirerar oss är ickevåld.

Målen för lägret är:

-Det huvudsakliga målet med resan är att minska stigmatiseringen mellan de olika etniska moldaviska grupperna och mellan de svenska och moldaviska deltagarna. Vidare vill vi bidra till  en tolerant atmosfär och goda framtida relationer.

-Med fredslägret vill vi jobba med Palmefondens tre principer, vi

vill motverka rasism som finns i det Moldaviska samhället och skapa vänskapsband över gränser.

Genom att stärka ungdomarna och utbilda dem i ickevåld och antirasism vill vi bidra till ett

fredligare samhälle. Slutligen vill vi öka den internationella förståelsen genom att skapa en internationell mötesplats.

– Att ge möjlighet till 15 moldavier och 11 svenskar under en period av två veckor, att delta i ett interkulturellt ungdomsutbyte med ett särskilt fokus på fred, antirasism och främlingsfientlighet. Att deltagarna kommer kunna använda sig av erfarenheter från lägret som de sedan kan använda i sin vardag.

– Att skapa en öppen miljö där människor kommer att öppna sina hjärtan och sinnen

för människor från olika kulturer och grupper.

– Att sprida information i Sverige om den sociala situationen i Moldavien och sprida information om ickevåld i Moldavien.

Genom att främja ungdomars aktiva medborgarskap kommer vi att ge ungdomarna praktiska verktyg för att agera på orättvisor, såsom fördomar och kränkningar av rättigheter. Vi tror att dessa verktyg kan hjälpa dem att göra sina röster hörda och hjälpa andra människor att vidta åtgärder på ett ickevåldsamt sätt. Vi tror att dessa metoder kan motverka spänningar i samhället och att våra workshops kan bidra till att bygga ett fredligare samhälle.

Detta program kommer att inkludera deltagare från många olika bakgrunder och regioner, både i Sverige och Moldavien. Vi hoppas att vi med våra pedagogiska metoder kan skapa en fristad, där relationer över gränser byggs.

Utförande:

Vårt planerade fredsläger i augusti 2013 kommer att ha följande upplägg:

Deltagarna kommer att delta i interaktiva aktiviteter om icke-våld, anti-rasism och xenofobi. Vi kommer tillsammans ansvara för lägrets utformning och lära oss av varandra genom icke-formellt lärande. De två organisationerna Bol och KrF kommer hela tiden finnas där som stöd. På så sätt får vi lära oss om situationen i Moldavien och Sverige, ländernas kulturer och utmaningar. Vi deltagare kommer att få praktiska verktyg för att agera mot orättvisor, fördomar och rasism med ickevåldsliga metoder såsom interventionstekniker och maktstrukturanalysmetoder. Vi kommer också att genomföra sociala aktiviteter på fritiden så att deltagarna kan lära känna varandra och få ett kulturellt utbyte.

Kontaktuppgifter;

Johanna Eklund, projektledare

Mobil; 0735415547

Slutrapport

En kort beskrivning av vad vi gjort
Vi har haft ett två veckors fredsläger i Moldavien i huvudstaden Chisinau, där vi har haft
interaktiva övningar inom ickevåld, anti rasism och ledarskap. Det var ett spännande läger
med ungdomar från Sverige och Moldavien som tillsammans höll och deltog i i olika
workshops. Det har varit ett läger av och för ungdomar, organisationen vi har bakom oss,
är Kristna Fredsrörelsens (KrF), Stockholm lokalgrupp som tillsammans med vår
partnerorganisation i Moldavien, Beginning of Life (BoL) anordnat lägret. Det blev en
härlig blandning av övningar, filmvisningar, lekar, utflykter och diskussioner. Deltagarna
var indelade i basgrupper för att planera nästkommande dags workshops och att ta
tillvara den egna gruppens kompetens då det fanns utrymme att lägga till/byta ut
övningar. Vi försökte i varje steg i lägret få deltagarna att känna sig inkluderade och att
deras åsikt var viktig. Deltagarna reflekterade ofta tillsammans över det de upplevde
under dagarna både tillsammans och i små grupper som vi kallade LAJW-grupper
(Learning, Afterthought, Joys and Worries). Detta var också ett sätt att lyfta hur vi alla
mådde och vad vi kunde förbättra dag till dag för att skapa ett så tryggt läger som möjligt
för alla.

Hur har projektet gått?
Vi upplever att projektet har gått väldigt bra, vi fick gott betyg från deltagarna genom de
individuella och anonyma utvärderingsrapporterna som gjordes. De flesta övningarna
uppskattades av deltagarna och utflykterna vi gjorde blev ett extra glädjande moment i
schemat. Som så ofta är fallet så önskar vi att det funnits mer tid tillsammans.
Som vi nämnde i andra rapporten till er så skulle vi på mottagning på ambassaden under
vår andra vecka, det blev verkligen ett toppenmöte. Ett möte som fick oss att känna hopp
inför framtiden då vi fick mer information kring utvecklingssamarbetet mellan Sverige och
Moldavien. Det är viktigt att prata om hur människor försöker förändra, samarbeta och
skapa nya möjligheter att komma ifrån fattigdom och hur vi tillsammans kan stärka
demokratin i alla våra samhällen. Detta var nyttiga erfarenheter att uppleva, att ta del av
olika aktörers erfarenheter och sätt att jobba på för att stärka våra mänskliga rättigheter.

Det viktigaste av allt är att vi har lärt oss hur enormt nyttigt det är att ha utbyte med olika
människor från olika delar av världen. Det behövs i en värld som mer och mer blir
uppdelad genom rasism och främlingsfientlighet. Då är det viktigt att mötas, dela
varandras tankar inför olika problem och diskutera hur vi kan/vill förbättra våra
samhällen. Tillsammans är vi starka och kan se möjligheterna till att en medmänskligare
värld är möjlig genom övningar, diskussioner och vidare samarbete.

En av lärdomarna vi fått är att vi skulle önskat att vi haft en större projektledningsgrupp
som kunde stötta och finnas till hands då arbetsbelastningen i perioder var mycket hög
och något som folk gjorde på sin fritid helt ideellt. Att ha ett läger i augusti är också lite
knepigare än om ett läger sker senare under hösten eller under våren. Vi upptäckte att i
juni/juli då de sista förberedelserna skulle ordnas var det svårare att få tag i folk med
mera eftersom att många var på semester under dessa månader.

Många av de medverkande berättade både inför oss och i utvärderingarna att de inte fick
ta del av ickeformellt lärande så mycket utan i exempelvis skolan var det mer fokus på
formellt lärande. De upplevde att det var väldigt utvecklande att vara med och forma
lägret tillsammans med olika människor genom olika interaktiva övningar, diskussioner
och reflektionsrundor. Många lyfte att de kunde ta med sig mycket av de övningar de
genomgått till andra, att använda det i sitt vardagliga liv och många var måna om att ge
andra chansen att pröva på de övningar de själva genomgått. Just för att de upplevde att
det stärkt deras sociala och personliga utveckling, att hela tiden vara delaktig och aktiv i
varje övning kände deltagarna att de växte, fick nya intryck och upplevelser.
Då det inom ett fredsläger rymmer många tankar kring vad fred innebär och vad ett läger
ska innehålla, så försökte vi ha en bredd på övningarna så att det skulle få plats många
olika delar inom fredsspektrat som exempelvis positivt ledarskap, ickevåld och antirasism
så kunde vi uppfylla många intressen och behov.

Konkreta resultat, förväntningar och hur vi kommer att arbeta vidare med dessa
frågor
Genomförandet av projektet blev av och med goda resultat, där deltagarna närvarade i
workshops och lärde sig mer om ickevåld, antirasism och ledarskap. Detta resultat visade
sig tydligt genom de positiva svar vi fick från våra utvärderingsformulär, där folk vill
fortsätta jobba och använda sig utav de övningar de genomgick, att fortsätta utveckla sig
själva och andra genom ickevåld, antirasism och konfliktlösning. Alla verkar ha fått med
sig nya kunskaper och förståelse inför varandras olikheter. Vi är väldigt tacksamma att
många såg tydliga bilder av hur de kan använda sig utav de nya kunskaper de fått med sig,
i skolan, på jobbet, i framtida utbyten och i sig själva. Vi märkte att vi satte igång många
olika processer hos deltagarna, både genom utvärderingarna och i våra
diskussionsgrupper. Vi tar även med oss de tips och tankar vi fick från deltagarna om vad
de medverkande ville förändra under veckan. Bland annat fick vi feedback på att ha lite
fler raster och energizers i och mellan passen för att hålla uppe energin i gruppen. En del
ville att lägret skulle ha varit lite längre och ha mer tid till att diskutera. De flesta upplevde
att nivån på övningarna var i balans med kunskaperna grupperna hade.

Här följer några exempel på hur deltagarna upplevde lägret:
Where do you think you can use the knowledge you have gained during the week?
First, in my everyday life. It will definitely affect my behaviour toward other people. As we
talked before the peace comes from inside (should come). I can also use the non-formal
learning in my university classes.

Would you like to add something?
It was my first time to attend a camp on peace and nonviolence (a topic that I didn’t know
much about before) and it was really interesting experience for me. I would like to suggest
you to continue (if course if it will be possible) this kind of camps for youths as it gives a
lot of insights on how to better communicate (express yourself) how to solve conflicts,
how to interact with people from other countries, backgrounds, religion etc. Thank you
for this opportunity!
Which workshops did you not enjoy?
The activity with placing the chairs or turning them upside down. But the discussions that
followed gave some new insights on my own reactions and attitude.

Did you learn something new about anti-rascism?
The main thing that helped me is conversation with new people with different points of
view.

What is your overall impression of the week?
Such a new experience, not ordinary
Was there something special you liked about the week? If yes, what?
The workshops, games and playroles where I could learn more about my reactions and
attitude in different situations, discussions-where we could share our own experiences.

Did you learn something about a new culture?
Yes, free exposing of ideas, positive attitudes, the democratic impact, the courageous
thinking and tendence to share and promote a good idea and values. Openess and kindfull
souls.
Det skedde också ett utvärderingsmöte sista dagen på lägret mellan de ansvariga från KrF
och BoL, där man gick djupare in på veckan som varit och hur båda organisationerna såg
på samarbetet. Då många utav ungdomarna som var med på lägret var aktiva i respektive
organisation och aktivt jobbar med andra ungdomar på olika sätt, verkar det som att vi
gett dem kunskap och övningar de kan förmedla till andra ungdomsgrupper med hjälp av
organisationernas nätverk.
Ytterligare konkreta resultat var vår mediatäckning. Vi skickade ut ett pressmeddelande
till olika tidningar inför vår resa (se bilaga 1). Vi har varit med i blogginlägg, (se bilaga
2-3) då framförallt på Kristna Fredsrörelsens blogg och hemsida. Vi har marknadsfört oss
på Twitter (https://twitter.com/KristnaFreds, datum; 5- och 9 augusti) och Facebook
genom bilder och text både genom privatbruk och organisatoriskt. Vi ska vara med i
Fredsnytt till nästa nummer som kommer ut i oktober med en artikel som en av de
svenska deltagarna skrivit. Det fotades mycket under projektet och KrF och
BoL kommer ha möjlighet att använda dessa till framtida bruk.

Vi kommer fortsätta marknadsföra våra lärdomar och sprida våra erfarenheter genom att
träffa KrF:s lokalgrupper och prata om projektet vid större event som Fredsdagen och
när vi är ute och håller i workshops i skolor. Mötena mellan deltagarna ledde också till en
fortsatt kontakt över Facebook och därmed uppnåddes även målet att knyta nya
vänskapsband över gränserna. Målet att bidra till utvecklingen av ungdomsverksamhet
ser vi som väldigt möjligt då de medverkande pratade varmt om att ta med sig övningarna
till de ungdomsforum de verkar i.

Vi hade mål också som innebar att vi ville ha en öppen atmosfär och skapa en trygg miljö
för deltagarna. Då det var deltagarnas läger så var alla måna om att just skapa en trygg
plats för alla. Alla tog hand om varandra och genom att ställa upp gemensamma regler
tillsammans skapades en trygg plats då alla kände att det var viktigt att följa reglerna och
respektera dessa. Då alla varit inkluderade i processen och utformandet av många
övningar kände deltagarna att det var högt i tak och tryggt. Vi peppade varandra och fick
deltagarna att känna sig betydelsefulla också genom att ha cermonier i slutet av varje
vecka när vi avslutade en grupps lägervecka. Vi hade en stor, härlig middag och tackade
alla deltagarna för visat engagemang genom att ge dem ett varsitt diplom för att visa vår
uppskattning.

Vi upplever att våra förväntningar uppfylldes då vi hoppades att övningarna skulle väcka
mycket tankar och nya perspektiv. Ett väldigt bra verktyg som vi använt oss utav är just
våra interaktiva övningar där det är deltagarna som är i fokus och som får göra många
praktiska moment. I utvärderingarna men även i reflektionsrundorna var det många av
deltagarna som tyckte att ickeformellt lärande var något väldigt utvecklande och roligt.
En del var inte vana vid att jobba med interaktiva övningar där deltagarna är de som skapar
och styr vad som händer under övningarna. En del av deltagarna nämnde att de ville ta med
sig dessa nya kunskaper till att använda i skolan. En annan medverkande sa att hen definitivt
skulle använda en del av övningarna i det arbete med utsatta ungdomar hen arbetade med.
Därmed infriades också vår förväntning att vi vill att övningarna ska spridas vidare till
andra människor. Vi kommer arbeta vidare med frågorna och ta tillvara resultaten genom
att vi bland annat har kontakt med deltagarna på Facebook, där vi kan fortsätta diskutera
tankar och idéer som kom fram under lägret. Bol och KrF kommer fortsätta jobba med
det samarbete de startat, förhoppningen är i framtiden att deltagarna från Moldavien ska
få möjlighet att komma till Sverige.

Slutligen var grundidén och en av de största förväntningarna vi hade på projektet att
skapa en mötesplats för svenska och moldaviska ungdomar att få möjlighet att lära sig
mer om varandras vardag. Det är något som infriats och som stärkt oss och deltagarna att
fortsätta vilja jobba med fredsprojekt och möten mellan människor. Så viktigt, värdefullt
och fantastiskt att se hur givande det kan bli för alla inblandade!

Reflektion kring hur vårt arbete har bidragit till det antirasistiska arbetet och
gemensamma säkerheten för fred
Många av våra övningar bygger på att motverka rasism och att istället bygga fred. Till
exempel genom att praktisk öva sitt civilkurage är chansen större att deltagare som
genomgått dessa övningar har verktyg och mod till att agera om de till exempel ser en
person bli utsatt för trakasserier. Enskilda samtal och diskussioner i storgrupp har enligt
oss öppnat upp människor och gett utrymme till att deltagarna fått nya sätt att se på
världen och en annan förståelse inför varandra. Många av deltagarna hade inte besökt
Moldavien tidigare och hade väldigt lite information om hur det är att leva och vara ung
där och vice versa. Vi har vidare vågat prata och diskutera olika fördomar och hur vi kan
göra för att motverka dessa. I övningen “Vad kan jag göra?”, fick deltagarna olika kort med
scenarior som kan uppstå. Korten bygger på händelser som visar på utanförskap och
rasism, exempelvis “My friends at college won’t speak to people from other countries.
What can I do?” Utifrån korten diskuterade deltagarna och gav förslag till varandra på hur
de tror scenariot kan lösas.

Deltagarna var måna om att lära sig mer om hur de kan agera mot rasism genom att vi
gav dem olika verktyg för att de ska kunna stärka sitt civilkurage till diskussioner om hur
vi ska minska rasism och orättvisor i våra respektive samhällen. Vi blev alla berörda av
deltagarnas engagemang och att de ser sig nu ha större chans att influera andra att vilja
förändra samhället i en mer positiv riktning utan våld och rasism. Genom dialog och
övningar har vi försökt hitta nya sätt att tillsammans jobba för fred och gemenskap.
Trygga människor ger trygga samhällen är ett av våra motton och att då tillsammans ha
ett aktivt fredsläger där vi stärker, peppar, och lyfter människor bidrar till den
gemensamma säkerheten för fred.

Reflektion kring hur vårt arbete har bidragit till internationell förståelse
För att förstå och utvecklas behöver vi människor mötas, diskutera och ha öppna samtal
med varandra. Vi har fått stor inblick i människor liv i Moldavien och kunnat i vår tur
berätta för dem hur våra liv ter sig i Sverige, därigenom får vi en större bild och förståelse
av våra olika sammanhang och kontexter. Vi tror på att respektfulla möten är en väldigt
viktig del i att förändra samhällen till något positivt. Det har varit unikt att möta unga
människor som alla brinner för att vilja förändra. Att ha möten och prata väldigt tidigt i
början på en relation om hopp, drömmar, rädslor och framtid är en unik resa och något
som berör oss alla djupt att få ha tagit del utav. Tack vare möjligheten att göra denna resa
har vi inte bara fått nya perspektiv och erfarenheter utan också nya vänner och nya idéer
att ta med oss på vägen till nya samarbeten och utbyten.

Varma tack skickar vi till er på Olof Palmes Minnesfond för att ni var en del i vår
finansiering, som trodde på oss och vårt projekt!!!!Allt gott/ Kristna Fredsrörelsens
Stockholm lokalgrupp!