Kista gymnasium – Vidga vyerna

Stipendiat
Kista gymnasium Maria Svensson

Stipendiebelopp
80000 kr

Sammanfattning

Syftet med projekt ”Vidga vyerna” är att resa tillsammans för att skapa förståelse hos våra elever för omvärlden och att motarbeta fördomar, kulturella konflikter och rasism i vår mångkulturella elevgrupp.

Vi har valt Polen eftersom landet är intressant i ur ett historiskt perspektiv, samtidigt genomgår det en spännande nutida samhällsutveckling. Det är ett grannland som få av våra elever vet något om, som har kulturella lik- och olikheter med vårt hemland.

Projektbeskrivning

Handels- och administrationsprogrammet på Kista Gymnasium kommer under vårterminen 2011 att genomföra projektet ”Vidga Vyerna”. Projektet går i korthet ut på att skapa förståelse hos våra elever för omvärlden och att motarbeta fördomar, kulturella konflikter och rasism i vår mångkulturella elevgrupp.

Projektet har tilldelats Palmestipendiet på 80 000 kr ur Olof Palmes minnesfond.

Under projektet kommer vi att arbeta med utgångspunkt i oss själva idag, med blickarna riktade mot dåtida och nutida Polen. Anledningen till att vi valt Polen som blickfång är att landet bjuder på intressanta historiska aspekter samtidig som det genomgår en spännande nutida samhällsutveckling. Det är dessutom ett grannland som få av våra elever vet någonting om, som har kulturella lik- och olikheter med vårt hemland.

Projektet innefattar en studieresa till Polen i maj, för att verklighetsförankra kunskaperna vi tillgodogjort oss under arbetets gång.

Efter resan redovisas projektet för skolan och omvärlden genom redovisningar i form av stillbilder, text och film. Eleverna använder sig av IKT (informations och kommunikationsteknologi) för att delge projektet för omvärlden, inom olika sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter och bloggar.

Avslutningsvis utvärderas projektet av elever samt inblandade lärare för att utröna vad som varit bra och dåligt med arbetet. Lärarna delger sina erfarenheter kring projektet och arbetsmetoden för det övriga kollegiet under seminariedagar i slutet av läsåret.

Vi vill härmed bjuda in intresserade att ta del av projektet.

Kontaktpersoner:
Maria Svensson, maria.e.svensson@stockholm.se 076-825 16 51
Marika Grönstrand, marika.gronstrand@stockholm.se 076-825 43 12
Jukka Salo, jukka.salo@stockholm.se 08-508 34 71 31

Slutrapport

Här kommer den tredje och sista delrapporten för vårt projekt ”Vidga Vyerna.

 

Som helhet tycker vi att projektet har fungerat fantastiskt bra och vi har konstaterat att eleverna har lärt sig otroligt mycket av de olika delarna som ingått. Alla projektdeltagare, såväl elever som lärare i vårt arbetslag, har fått minnen för livet.

Konkreta resultat som vi har noterat är t.ex. att elever som visat viss förnekelse av Förintelsen inte efteråt har uttryckt något tvivel. En del elever fick så starka intryck av besöket vid Auschwitz att de har sagt att de tänker återvända med sina familjer för att delge även dem detta. Det föranleder oss att anta att en hel del diskussioner om projektet har förekommit kring köksbord och i andra sociala sammanhang.

Efter workshopen med prästen från Fryshuset har eleverna vid flertal tillfällen framhållit vikten av goda förebilder. RFSL:s föreläsning om HBT-frågor väckte många tankar hos eleverna om att visa hänsyn och tolerans mot andras olikheter.

Våra förväntningar infriades till största delen. Det vi inte lyckades genomföra var att få med delen som handlar om romer, som vi initialt planerade och önskade. Anledningen till det är att vi inte fick tag i någon föreläsare eller person som kunde berätta för oss om detta. Det var omöjligt att etablera en kontakt trots en hel del försök. I övrigt anser vi att våra förväntningar infriades överraskande väl.

I framtiden kommer vi i vår lärargärning att ha med oss våra erfarenheter av projektet och använda oss utav dem på bästa sätt. Det är andra året i rad vi genomför ett sådant här projekt och vi har i år utvecklat det enormt. Vår förhoppning är att vi även i framtiden kommer att ha ekonomiska resurser att genomföra någonting liknande och utveckla projektet vidare.

Vi har upprättat en relation till ”Forum för levande historia” som vi har insett är en fantastisk instans att använda sig av vid dylika projekt.

Övriga samarbetspartners vi har haft är RFSL, SIDA, Fryshuset, Polska statens turistbyrå, Föreningen förintelsens överlevande, Pedagog Stockholm och Facebook. Vi tycker att samarbetet har fungerat otroligt väl och vårt projekt har bemötts med stort intresse.

Utöver det stipendium vi blev tilldelade ur Olof Palmes minnesfond fick vi ett kompletterande bidrag från Kista Gymnasium för resterande kostnader.

I övrigt hänvisar vi till våra bloggar:
http://pedagogstockholmblogg.se/vidga-vyerna
http://stellaspolenprojekt.bloggo.nu/

Vi vill slutligen tacka alla samarbetspartners som har vidgat våra vyer och framförallt Olof Palmes minnesfond som gjort projektet möjligt att genomföra.

Med vänliga hälsningar

KISTA GYMNASIUM

HP-laget

Marika Grönstrand

Jukka Salo

Maria Svensson

Uppdatering

Nu är vårt projekt ”Vidga vyerna” i full gång. I morse kunde vi på nätet se resultatet av den intervju som tidningen LÄRA Stockholm gjorde med oss i mars. Vi har haft besök av förintelseöverlevaren Tobias Rawet, RFSL och Fryshuskyrkan. Eleverna deltog i en uppskattad workshop om rasbiologi på Forum för levande historia och förra fredagen var vi lärare på kompetensutveckling på temat ”Nationalism och historiebruk” på SIDA.

Våra elever har alla var sin blogg om projektet och det har varit spännande att läsa deras tankar om det vi gjort. Framförallt att se hur de utvecklar sitt tänkande kring de olika ämnena och att de börjar se att det finns ett samband mellan t.ex. rasbiologi, religiös extremism och intolerans mot homosexuella. Ett exempel på en intressant elevblogg är http://stellaspolenprojekt.bloggo.nu/.

Vi lärare har också en egen blogg där vi reflekterar över projektet, http://pedagogstockholmblogg.se/vidga-vyerna/.

Vi bifogar vår reviderade projektplan. I övrigt hänvisar vi till vår blogg och Facebook-sida, https://www.facebook.com/pages/Kista-Sweden/Kista-Event/184411474925260, där vi ständigt uppdaterar med aktuell information.

Med vänlig hälsning

Marika Grönstrand
Kista gymnasium