Insert Africa 2012. 40 000 kronor

Stipendiat
Insert Africa Emma Wejedal

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet är att låta unga entreprenörer i Sverige och Tanzania mötas och utbyta kunskap. Målet är att ge studenterna en ökad internationell förståelse, vilket är nyckeln till att bygga hållbara och respektfulla relationer på såväl personlig som företagsnivå. Genom att låta studenterna diskutera och med hjälp av entreprenöriell drivkraft tillsammans genomföra kreativa workshops, hoppas projektet bringa kunskap och förståelse för de olika utmaningar studenterna möter i sina liv som ung entreprenör.

Projektbeskrivning

Insert Africa har i år sammanfattat projektverksamheten med ledorden ”Exchange knowledge. Build relationships. Broaden perspectives”. Genom ett samarbete med universitet i Dar-es-Salaam och Tanzania Youth Coalition förverkligas denna vision i form av en veckolång workshop kring entreprenörskap, interkulturell förståelse och företagsskapande.

Insert Africa är en ideell förening driven av studenter vid Göteborgs Universitet samt Chalmers Entreprenörskola, som en del av det sociala entreprenörskapsprojekt som studenterna initierar i början av sitt första mastersår. Organisationen har flertalet projekt i Afrika bakom sig och i år valde studenterna Tanzania som samarbetsland. Som beskrivet ovan kommer projektet mynna ut i en två veckors vistelse i Dar Es Salaam där studenterna arrangerar en veckolång utbildning tillsammans med lokala studenter samt organisationer.

Förutom workshops i universitetsmiljö kommer även små entreprenörer i Dar Es Salaam involveras. Exempel på detta är Investours, ett företag som valt att kombinera ansvarstagande turism med mikrofinans, som ett sätt att hjälpa människor ur fattigdom. Unga entreprenörer från Tanzania Youth Coalitions företagarsprogram kommer även att delta under våra workshops, och bidra med sina erfarenheter.

Genom att diskutera problem som förhindrar företagsskapande och samhällelig tillväxt kan alla deltagare få en djupare kulturell och entreprenöriell förståelse. Genom att lära av varandras utmaningar och lösningar kan ett hållbart kunskapsutbyte etableras och långsiktiga relationer byggas.

http://coet.udsm.ac.tz/
www.insertafrica.org
http://www.tyc.4t.com/
http://www.investours.org/

bästa hälsningar
Emma Wejedal

Slutrapport

Insert Africa 2012 syftade till att öka den internationella förståelsen mellan framförallt studenter från Sverige och Tanzania. Genom att resa till Dar es Salaam och genomföra en veckas workshop kring entreprenörskap, förändringsarbete och självförverkligande hoppas vi ha bidragit till nya insikter om olika kulturers likheter och olikheter, samt främjat fred och antirasism genom de vänskapsband som uppstod mellan och inom grupperna.

Workshoparna genomfördes på universitetet i Dar, på avdelningen CoET (College of Entrepreneurship and Technology). Deltagare var studenter från industriell ekonomi samt ungdomar från Tanzania Youth Coalition (TYC), en förening för att stärka unga entreprenörer och företagare i Tanzania. Gästföreläsare från Creative Minds Association bjöds även in.

Förutom workshoparna deltog vi även på en rundtur i Mwengedistriktet i Dar, arrangerat av mikrolånsföretaget Investours. Under rundturen träffade vi mikroentreprenörer som bedrev sin verksamhet under mycket knappa förhållanden. Den avgift vi betalade för att delta på turen gick oavkortat som ett mikrolån till dessa entreprenörer.
Vi besökte även ett tidigare skolprojekt från Chalmers Entreprenörskola i Paje, Zanzibar. Kvinnor på ön har länge bedrivit sjögräsodling för livsmedelsproduktion, utan att göra några större vinster på det. För några år sedan bidrog studenter från Chalmers Entreprenörskola till uppstarten av Seaweed Center, ett center där kvinnorna producerar tvål av sitt torkade sjögräs för att sälja till intilliggande hotell. Detta ger dem större marginaler, och bidrar till en högre välfärd genom att låta resurserna stanna i landet.

Resultat från projektet
Vi bedömer att projektet har varit mycket framgångsrikt! Varje dag (28/5-1/6, ca 09:00 -16:00) deltog runt 30 ungdomar, trots att många hade tentor att skriva senare i juni eller egna affärsverksamheter att sköta om. Alla de ungdomar som deltagit under veckan belönades med certifikat för deltagande i vår kurs.

Både under onsdagen och under fredagen genomfördes utvärderingar, där ungdomarna fick fylla i enkäter. Utfallet blev mycket bra, de allra flesta deltagarna var nöjda med innehållet och svårighetsgraden och skulle rekommendera workshopen åt en vän. Många uppskattade de praktiska och konkreta inslagen, såsom övningar i skrivande av affärsplaner och s.k. action plans, samt samarbetsövningarna och personlighetstesten som tillhandahölls. Kommunikationen beskrevs ofta som en svårighet. Om kommande svenska entreprenörskapsklass skall göra samma resa som vi, kan det vara bra att träna på kommunikation över kulturella och språkliga barriärer. Om möjligt vore det även bra att förlänga vistelsen, då flera deltagare önskade en längre workshop än fem dagar.

Våra förväntningar var att vi skulle få ta del av den tanzaniska kulturen och få insikt i hur entreprenörskap ser ut på andra platser i världen än i Sverige. Detta mer än infriades, vi fick god kontakt med studenterna trots vissa språkbarriärer och har alla fått nya perspektiv på företagande. I enkäten angav många att de ville behålla kontakten med oss, vilket vi gjort via vår Facebookgrupp och smartphoneappen Whatsapp.

Under de första dagarna av vistelsen förstod vi att det fanns tydliga klyftor i det tanzaniska samhället, vilket märktes på ungdomarnas agerande då de två grupperna (ungdomar från Tanzania Youth Coalition och studenter vid CoET) uppmanades till samarbete. Universitetsstudenterna från Tanzania lyssnade sällan på TYC-ungdomarnas idéer och förslag, och använde ofta svåra engelska ord som de andra ungdomarna inte behärskade. Vår tanke var att deras möte skulle bidra till ökad intern förståelse och kunskap kring entreprenörskap, och vi var bekymrade av denna klyfta.
Genom att göra övningar som krävde att grupperna blandades och samarbetade (intervjuövningar två och två, förhandlingsövningar i par, gruppövningar) såg vi hur motsättningarna minskade och nya vänskapsband faktiskt knöts. Den sista dagen stod många universitetsstudenter och TYC-ungdomar och utbytte telefonnummer och Facebookadresser, vilket vi tyckte var mycket roligt!

Något annat som gladde oss var att flera deltagare angav att de fått bättre självförtroende som unga entreprenörer, då de fått ny kunskap kring företagande men även bättrat på sin förmåga att förmedla ett budskap. Många deltagare beskrev hur de känner sig tryggare i att presentera framför en stor grupp men även i att höja sin röst och vara kreativ och spontan. Flera kommenterade även att de genom grupparbetena lärt sig att förstå och respektera varandras olika åsikter och perspektiv, vilket kändes som en härlig framgång!

Projektet kommer att presenteras som ett förslag för nästa klass på vår utbildning, och förhoppningsvis kommer de vara intresserade av att bygga vidare på de kontakter vi skaffat. Vi kommer givetvis att hålla kontakten med de ungdomar vi träffat via Facebook och sms, som beskrivits tidigare.

En fotoutställning är planerad till den 19:e september 2012, där vi tryckt upp tavlor från vistelsen på kanvas. Tanken är att berätta om vår resa och inspirera andra till kulturella utbyten.
Genom resan och den efterföljande utställningen hoppas vi ha kunnat bidra till den internationella förståelsen både i Tanzania och Sverige. Under de fem intensiva dagarna på universitetet i Dar-es-Salaam hade vi många intressanta diskussioner om allt från jantelagen och stressrelaterade sjukdomar till korruption och bristande infrastrukturer vad gäller el, vatten, internet och import/export av varor och tjänster. Vi blev flera gånger välkomnade att återvända till universitetet, och givetvis vore det fantastiskt om de fick möjlighet att besöka oss.
Under utställningen i september hoppas vi kunna förmedla våra intryck och erfarenheter från resan till utställningens besökare. Tanken är att erbjuda kortare föredrag från även andra personer som rest till Tanzania, presentationer av några tavlor som exempel på intressanta situationer och företeelser samt mingel med oss och föredragshållarna. Genom utställningen tror vi att ytterligare internationell förståelse kan spridas, samt att detta kan bidra till en högre grad av antirasism.

Utan det lysande samarbetet med universitetet i Dar hade workshoparna med all säkerhet haft betydligt sämre utfall. Den administrativa personalen på CoET var otroligt hjälpsam vad gällde bokning av lokaler och mat samt hjälp med inköp av workshopmaterial.

En av de främsta samarbetsparterna förutom universitetet var organisationen Creative Minds Association, som deltog under en förmiddag under workshopen. Creative Minds är en icke-vinstdrivande organisation från Tanzania som arrangerar seminarier och coachning för entreprenörer. De presenterade sin verksamhet och hade med en gästföreläsare, Alphonse Chilato, som hade en inspirerande föreläsning om kreativitet och att våga följa sin dröm. Samarbetet fungerade mycket bra och deltagarna gav föreläsningen höga betyg i utvärderingen!

Övriga bidragsgivare

Helge Ax:sons Johnssons Stiftelse
Stiftelsen Chalmers Vänner
Folke Bernadottes Minnesfond

Uppdatering

Då denna rapport skrivs har tre av fem workshops genomförts. För att tydligare visa på de upplevelser och erfarenheter som erhållits under dessa dagar kommer denna rapport skrivas i dagboksformat där varje dag beskrivs och reflekteras kring. Under workshopen kommer har re olika grupper deltagit; Insert Africas projektgrupp, studenter från Universitet i Dar Es Salaam samt ungdomar från Tanzania Youth Coalition (TYC).

Måndag 28/5 – Introduktion och Förväntningar

Den första dagen på Universitetet i Dar Es Salaam inleddes med en workshops som syftade till att lära känna varandra, diskutera förväntningar på veckan samt kulturella och nationella stereotyper. De som deltog i workshopen var de 14 projektgruppsmedlemmarna från Sverige, X studenter från UDSM och X ungdomar från Tanzania Youth Coalition (TYC). Blandade grupper bestående av fem personer bildades och tillsammans arbetade grupperna med de övningar och diskussioner som utgjorde workshopen.

En intressant reflektion denna första dag var den klyfta som tycktes råda mellan studenterna från UDSM och ungdomarna från TYC. Samhällslyftorna och förutsättningarna är påtagliga I Tanzania och en bristande kommunikaiton mellan dessa två grupper präglade dagen. Att diskutera olika problem och utmaningar I en grupp med en student från Sverige, en student från Dar-es-Salaam samt en ung entreprenör från Tanzania som försörjer sin familj genom att sälja second hand-kläder på en marknad, ställde stora krav på de som ledde och faciliterade diskussionerna. En ytteligare dimension av kommunikationen var språket, då bristande kunskaper i engelska ibland ledde till svårigheter att förstå varandra.

Då projektgruppen samlades efter att dagens workshops var avslutad, var det ett par reflektioner som blev uppmärksammade.  Alla var överens om  att trots de olika bakgrunder och nationaliteter de individer som arbetat tillsammans under dagen har, hade samtliga grupper ändå lyckats kommunicera och utbyta erfarenheter och synpunkter för att lösa de uppgifter som varit dagens mål. Kommunikationens inverkan på samarbete fick en ny innebörd, men även den förmåga vi har att förstå varandra om man bara lyssnar lite noggrannare och är lite mer lyhörd. Att få lära av människor man aldrig annars hade träffat och skaffa vänner man inte trodde man skulle få är en häftig känsla!

Tisdag 29/5 – Identifiera utmaningar för entreprenörskap och företagande

Under tisdagen diskuterade grupperna utmaningar för affärsskapande i Tanzania både på stor och liten skala. Problemen identifierades genom att studenter och ungdomar från TYC parade ihop sig två och två för att minska de språkbarriärer som upplevts under dag 1, och fyllde i ett intervjuformulär med frågor om affärsskapande och  -utveckling.  Frågorna diskuterades i helgrupp, och de frågor som ansågs vara mest hanterbara och ha störst påverkan identifierades. Drivande krafter diskuterades även. Några av de största problemen som diskuterades var svårigheter med infrastruktur, hantering av kapital, låg utbildning, kreativitetsproblem och dålig styrning från myndigheterna.

Onsdag 30/5 – Förslag och lösningar för förändring

Under onsdagen fokuserades arbetet på hållbar förändring och utveckling både inom näringsliv och samhäle kan initieras. Att finna lösningar på de stora, komplexa problem som lyftes under gårdagen är ett givetvis väldigt omfattande och  tungt arbete, så dagen inleddes med en gästföreläsning från Creative Minds Association från Dar-es-Salaam. En framgångsrik entreprenör, Alphonse Chilato, från Tanzania höll en inspirerande föreläsning om hur ett kreativt tänkande kan leda till framgång. Alphonse hade vuxit upp en familj med 20 syskon, och hade tidigt fått ta ansvar för ekonomin då pappan mördades under Alphonses barndom. Han drev många olika mindre projekt och verksamheter och har genom sin beslutsamhet och iderikedom bli framgågsrik. Alphonse lade mycket tonvikt vid att inte fastna i hopplöshet utan att försöka se möjligheter i samhället omkring sig.

Under eftermiddagen fokuserades workshopen till att diskutera och arbeta med mer konkreta koncept så som att sriva en affärsplan och handlingsplan. Hur gör man om man har en ide och vill lyckas realisera den? Då kommunikation och verktyg för att lyckas med detta har identifierats som en svårighet av ungdomarna, var detta ett uppskattat men svårt inslag under veckan. Dock blev de diskussionerna som startades då olika grupper ombeddes skriva en handlingsplan för hur gårdagens idetifierade problem kunde hanteras mycket intressanta och givande. Detta sätt att arbeta var nytt för många deltagare och de fick möjlighet att utveckla sina analyserande och reflekterande kunskaper.

Slutsatser

De första dagarna har varit givande och utmanande för hela projektgruppen. Att avstånden och samällsklyftorna mellan de olika ungdomarna skulle vara så pass tydliga gav oss en utmaning vi inte hade räknat med. Delar av workshopmaterialet inför resten av veckan arbetas med för att fungera bättre i en kontext som denna och hoppet är att samtliga workshopsdeltagare ska känna att inehållet tilgodoser deras förväntningar.

Att reflektera och presentera sina tankar i helgrupp har varit ett nytt sätt att arbeta för många, och har utmanat alla deltagare. Många uttryckte viss uppskattning för konceptet i den halvtidsenkät som delades ut under onsdagen, men även traditionell undervisning efterfrågades. Under onsdagen umgicks större delen av deltagarna på en resturang på campus, vilket var väldigt trevligt! Det är fortfarande svårt att få alla akiva under seminarierna, men steg för steg kan vi se en positiv utveckling.