Holavedsgymnasiet, Tranås. Ambassadörer mot rasism, resa till Sarajevo, 40 000 kronor

Stipendiat
Holavedsgymnasiet Tranås, Catarina Månsson

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Syftet är att skapa ny glöd i vår undervisning där vi ska nå insikt och förståelse för andra människors livsvillkor – i närmiljön på vår skola, i Sverige, men också internationellt. Våra elever ska få uppleva undervisning som berör, som får dem att tänka till och våga ta ställning, inte bli den grå massan som inget säger eller inte känner att de vet tillräckligt för att ha en åsikt. Målet är att skapa ambassadörer mot rasism. Som en del i projektet reser eleverna till Sarajevo.

Projektbeskrivning

Vi är en lärargrupp på gymnasiet som undervisar i svenska, samhällskunskap, historia och religion som tillsammans planerar och genomför ett projekt som belyser och vill motverka rasism.

Ord som återkommer i de olika kursplanerna är mänskliga rättigheter, makt, demokrati, förståelse av andra människor, livsvillkor och som det uttrycks i historia – utveckla förståelse av nutiden samt förmåga att orientera sig inför framtiden och påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. En intressant formulering finns i svenskan där skönlitteraturen lyfts fram för att utveckla elevernas förmåga att till självinsikt och förståelse andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Begreppen som makt, livsvillkor, mänskliga rättigheter nämns i våra olika ämnen, men sätter inga djupare avtryck hos våra elever och det är en stor anledning till att vi vill arbeta mer övergripande och ha ett gemensamt upplägg som ska beröra och mana till att aktivt ta ställning i olika situationer.

Vi kommer att utgå från skönlitteratur som belyser tre händelser då mänskliga rättigheter och humanism åsidosatts – förintelsen under andra världskriget, konflikten och etnisk resning på Balkan under 1990-talet och den pågående konflikten i Afghanistan. Skönlitteraturen med bokseminarier kommer att följas upp med värderingsövningar. Övningarna kommer att gå under temat ”Etik och moral” och ”Rasism” – övningar som handlar om vardagslivet, hur vi tänker och tycker om händelser nära oss själva. Valet av de tre områdena grundas på att förintelsen är välkänt för våra elever, många elever på skolan är från forna Jugoslavien och vi har också en stor grupp ensamkommande flyktingar  från Afghanistan.

Gruppvis kommer eleverna att få fördjupa sig i de tre olika konflikterna, för att se hur människor behandlas och vad omvärlden gör/kan göra.  Fokusering på konflikten på Balkan dit vi kommer att resa med elevgruppen för att besöka som Srebrenica, Vokuvar och Mostar, men också att träffa gymnasieelever från Sarajevo.

Det kanske viktigaste arbetet är efterarbetet, då eleverna ska delge skolans övriga elever vad de arbetat med i form av utställning, skoltidning och besök i klasser.