EXIT, KFUM Söder Fryshuset – Internationell konferens om ungas engagemang i destruktiva gemenskaper

Stipendiat
EXIT, KFUM Söder Fryshuset Robert Örell

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syftet är att öka kunskapen om ungas engagemang i destruktiva gemenskaper och att definiera framgångsrika sätt för hur man kan underlätta för unga att lämna dessa.
Målen:

– bearbeta och sprida kunskap

– sammanföra kunskap och erfarenhet från både teoretiker och praktiker

– nätverka
Temat ökar förståelsen kring de mekanismer som kan skapa grogrund för rasistiska och främlingsfientliga åsikter hos unga människor, och hur man kan förebygga på ett framgångsrikt sätt.

Projektbeskrivning

Olof Palmes Minnesfond, Palmestipendiet 2010; Exit Fryshuset 2010-12-14
Rapport 1, Projektidén:

Exit startade 1998 och tillhör Fryshusets sociala verksamheter. Vårt uppdrag är att hjälpa människor att lämna nazistiska grupperingar och lägga grunden till en ny identitet. Verksamheten har kvalificerade och välbeprövade kunskaper om naziströrelsen, hur man bemöter personer som är aktiva inom den och problematiken kring dem. Exit kan ge kunskap och förståelse i hur naziströrelsen fungerar, varför individer hamnar i den, vilka som finns i riskzonen att rekryteras samt vilka konsekvenser det kan få.
Personalen på Exit arbetar även med handledning av anhöriga till aktiva i naziströrelsen, med konsultation och utbildning av yrkesgrupper (inom skola, socialtjänst, kriminalvård och polis) som kommer i kontakt med dessa personer, samt med metodutveckling inom dessa frågor. Flertalet av de som arbetar på Exit har själva bakgrund i naziströrelsen, och har utbildning inom socialpedagogik, kbt och psykoterapi. Verksamheten är rikstäckande.

Internationella kontakter – erfarenhets utbyte & metodspridning
Under de senaste åren har verksamheter och myndigheter från flera europeiska länder kontaktat Exit för ett samarbete/utbyte. Under 2009 var verksamheten inbjuden till två olika internationella konferenser samt arrangerade en egen tillsammans med the University of St. Andrews och British Council. Under 2010 har intresset ökat ytterligare. Exit har presenterat sin verksamhet på fyra Europeiska konferenser och är idag efterfrågade som medsökande till tre internationella ansökningar som alla har fokus på erfarenheter av Exit-strategier från extremism. Vi har ett stort Europeiskt nätverk med NGO:s och myndigheter som vill samarbeta och lära av verksamheten.

Internationell konferens tillsammans med the University of St. Andrews och British Council
Utifrån ovan nämnda efterfrågan på Exits metod och erfarenhet planerar vi med stöd från Olof Palmes Minnesfond en uppföljningskonferens tillsammans med the University of St. Andrews och British Council – konferensen Learning from the other. Fokuset för konferensen kommer att vara att närmare undersöka likheter och olikheter mellan olika destruktiva, extremistiska grupper och framför allt arbetet med dessa i syfte att minimera odemokratisk och våldsbejakande extremism. Vi tror att orsakerna till engagemang i olika destruktiva, extremistiska och totalitära rörelser har många gemensamma nämnare, likväl som den påverkan som individerna utsätts för i dessa miljöer. Genom att med stor bredd lyfta in såväl akademiker som praktiker med expertkunskap om frågan hoppas vi kunna undersöka och utveckla ytterligare frågeställningar och perspektiv. De presentatörer som kommer att delta arbetar eller forskar i England, Irland, Slovakien, Sverige, Tyskland och USA med expertkunskaper kring ämnen som politisk- och religiös extremism, kriminella gäng, sekter och segregation & främlingskap.
Tyvärr har vi varit tvungna att skjuta upp den första delen av konferensen från det ursprungliga datumet (1-2 december 2010) då såväl Exit som St. Andrews hade svårt att hinna med planeringen på grund av överbelastning. Istället kommer konferensen att arrangeras den 10-11 februari 2011. Vi är nu i full gång med planering av programmet samt inbjudan som kommer riktas brett till yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgrupperna samt till akademiker som forskar kring dessa målgrupper.
Den andra delen av projektet, den andra konferensen som syftar till att undersöka skandinaviska erfarenheter av extremism, kommer därav också den att senareläggas.

Kontaktuppgifter:
Robert Örell, verksamhetsansvarig Exit
08 691 72 66
robert.orell@fryshuset.se

Uppdatering

Olof Palmes Minnesfond, Palmestipendiet 2010.
Exit Fryshuset : Rapport 2

Learning from the other
Med stöd från Olof Palmes Minnesfond hölls den första av två planerade internationella konferenser – Learning from the other 10-11 februari 2011, tillsammans med the University of St. Andrews och British Council på Fryshuset i Stockholm.

Fokuset för konferensen var att undersöka likheter och skillnader mellan olika destruktiva, extremistiska grupper och framför allt på att i arbetet med dessa försöka minimera odemokratisk och våldsbejakande extremism. Deltagarna var yrkesverksamma med kontakt med målgrupperna samt akademiker som forskar kring dessa målgrupper.

Hur långt har vi kommit?
Med en internationell konferens genomförd och en andra i startgroparna kan man säga att vi i dagsläget har kommit halvvägs.
Vi tror att orsakerna till engagemang i olika destruktiva, extremistiska och totalitära rörelser har många gemensamma nämnare, likväl som den påverkan som individerna utsätts för i dessa miljöer. Genom att med stor bredd lyfta in såväl akademiker som praktiker med expertkunskap om frågan kunde vi undersöka och utveckla ytterligare frågeställningar och perspektiv.

Planeringen för nästa konferens går framåt och det mesta är klart. Den kommer att äga rum i november – december 2011 i samarbete med Polishögskolan i Norge och en dansk part som ännu inte är helt klar. Fokus för konferensen är gemensamma erfarenheter, lärdomar och framtiden för de skandinaviska länderna. Platsen är Fryshuset.

Hur har det gått?
Den genomförda delen av de två planerade konferenserna var väldigt lyckad och gick till och med över förväntan. De presentatörer som deltog arbetar eller forskar i England, Grekland, Irland, Slovakien, Sverige, Tyskland och USA med expertkunskaper kring ämnen som politisk- och religiös extremism, kriminella gäng, sekter och segregation & främlingskap. De seminarier och föreläsningar som hölls var av god kvalitet och bjöd på fördjupade diskussioner om extrema rörelser utifrån likheter i radikaliseringsprocessen och det praktiska arbetet mot extremiströrelserna. Vi hade 125 deltagare från tio olika länder.

Under den första dagen uppmärksammades konferensen i en debattartikel i Dagens Nyheter och under den sista lyftes den fram på ledarsidan i ovan nämnda tidning.
Ett annat resultat är att organisationen STREET i London, som arbetar med avhopp från militant extremistisk islamism och kriminella gäng, efter inspiration från konferensen numer även omfattar avhoppare från högerextremistiska rörelser i sin verksamhet.
En speciell händelse
En rolig och speciell händelse under konferensen var teaterföreställningen Top Boy – en huliganberättelse med en ensemble från Teater Fryshuset. Föreställning är en mycket spännande och gripande dramatisering av manligt huliganvåld och den mottogs med stående ovationer vid konferensen.

Avslutande ord
Den första delen av de två konferenser vi fick medel till, Learning from the Other, har betytt mycket för oss. Förutom att få höra andra praktiker och få möjlighet att diskutera med forskare inom området skapades en viktig plattform för vidare möten.

Som ensam organisation i Sverige, med möjlighet att erbjuda stöd till personer som vill lämna en vit-maktrörelse , är konferenser av detta slag ovärderliga för vårt arbete. Dels når vi själva ut till dem som arbetar med liknande projekt, får möjlighet att inspirera och påverka. Dels får vi själva möjlighet att jämföra vår verksamhet mot andra, liknande och därigenom se på vårt arbete utifrån andra perspektiv.

Några andra exempel på konkreta konsekvenser av bl.a. konferensen var att Exit under det första halvåret av 2011 har bjudits in att presentera verksamhetens erfarenhet och arbetsmetod på workshops i Köpenhamn och Amsterdam. Vi är också medsökande i tre Internationella/EU-ansökningar:

• Tillsammans med University of St. Andrews om Exit strategier från våld: Lives of Violence Exited and Integrated into Society.
• Tillsammans med Demokratienheten om arbete med politisk extremism och den svenska vit makt-rörelsen.
• Tillsammans med det danska institutet ALS Researsh, om strategier för förebyggandearbete och avhopparstrategier från våldsbejakande extremism.

Stockholm, juni 2011

Robert Örell, verksamhetsansvarig Exit
robert.orell@fryshuset.se
08 691 72 66