Exit, Fryshuset, Stockholm. 100 000 kronor. ’Vägen ut – en handbok om att förstå och bemöta extrema rörelser’

Stipendiat
Exit, Fryshuset Robert Örell

Stipendiebelopp
100000 kr

Sammanfattning

Exits metodmaterial syftar till att ge skolor, socialtjänst, polis och fritidspersonal verktyg att förstå och själva bemöta problematiken kring extrema rörelser för att förebygga rektrytering men även hjälpa avhopp. Vi anser att detta i hög grad samspelar med Olof Palmes arbete och syn på att förebygga och förhindra rasism.

Uppdatering

Olof Palmes Minnesfond, Palmestipendiet 2009;
Exit Fryshuset                                    2010-05-11

Exit startade 1998 och tillhör Fryshusets sociala verksamheter. Vårt uppdrag är att hjälpa människor att lämna nazistiska grupperingar och lägga grunden till en ny identitet. Exit kan ge kunskap och förståelse i hur naziströrelsen fungerar, varför individer hamnar i den, vilka som finns i riskzonen att rekryteras samt vilka konsekvenser det kan få.

Personalen på Exit arbetar även med handledning av anhöriga till aktiva i naziströrelsen, med konsultation och utbildning av yrkesgrupper som kommer i kontakt med dessa personer, samt med metodutveckling inom dessa frågor. Flertalet av de som arbetar på Exit har själva bakgrund i naziströrelsen, och har utbildning inom socialpedagogik, kbt och psykoterapi. Verksamheten är rikstäckande.

Metodmaterial

Med medel från Olof Palmes Minnesfond har Exit kunna trycka sitt metodmaterial ”Vägen ut – en handbok i hur man förstår och bemöter extrema rörelser”. Vår förhoppning är att metodmaterialet ska vara ett stöd för Sveriges kommuner i arbete med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde och att motverka odemokratiska och destruktiva grupperingars (som olika nazistiska grupperingars) etablering och vidare spridning.

Vårt projekts första delmål är nu avklarat – vi har fått vårt nya metodmaterial levererat till oss! Texterna fanns färdiga sedan tidigare (skrivna av Niklas Odén), och vi skickade dem i januari först till att bli Layoutade och sedan till tryckeriet. Nu har 2000 färdiga exemplar levererats till oss – redo att distribueras ut i landet! Vi är mycket nöjda med slutresultatet; ett häfte på 22 sidor med lite kraftigare pärm och med omslaget i färg.

Projektets andra delmål, vad gäller metodmaterialet, är att sprida det. Vår tanke är att det är relevant för många olika yrkesgrupper, men kanske främst för personal inom skolan, socialtjänsten, fritidsverksamheter, fri- och kriminalvård m.m. Alla yrkesgrupper som i sitt arbete kan stöta på personer engagerade i naziströrelsen. Naturligtvis kommer alla som Exit möter få ett exemplar. Det gäller besökare hos oss (studiebesök) eller personer som kontaktar oss med frågor eller önskar handledning.

Redan nu har vi skickat materialet till några av våra samarbetspartners, såsom Författningsskyddet (säkerhetspolisen), Polisens Hatbrottsjour, Polisens Dialogpolis, Frivården Sollentuna, Anstalten Hall, Hjälpkällan, FRI (föreningen rädda individen) och Fotbollsalliansen. Det kommer även att följa med ut på Fryshusets turné Fryshusandan som besöker Sveriges kommuner för att sprida kännedom om Fryshusets arbete och metoder, och kan då ges ut till intresserade.

Utbildningar och föreläsningar

Den andra delen i projektet är att Exit med stöd av Olof Palmes Minnesfond kan resa ut i landet och föreläsa eller utbilda. Vid samtliga dessa tillfällen kommer Exit att lämna kvar ett metodmaterial. Exit har hittills under 2010 (1 januari – 11 maj) haft 8 föreläsningar för elever på skolor och 3 utbildningar (varav en var för personal inom kriminalvård och en annan för personal inom svenska kyrkan).

När Exit föreläser på en skola brukar föreläsaren utgå från sin personliga berättelse. Man berättar om sin väg in och ut ur vit-makt rörelsen, tiden där och de konsekvenser engagemanget medfört. Det finns alltid möjlighet för eleverna att ställa frågor. Målet är, utöver det preventiva (förhindra att unga dras till de högerextrema organisationerna), att nå de ungdomar som redan är aktiva med information om hur de kan ta sig ur nazistiska grupper.

Exits utbildning är riktad främst mot vuxna och är uppdelad i två steg, och man avgör själv om man är nöjd med steg 1 eller vill komplettera med en fördjupning i steg 2. Utbildningen ger grundläggande kunskap om Vit makt-rörelsens strukturer och drivkrafter, samt kunskap om den rasistiska ungdomskulturen och problematiken som följer. Man får verktyg att bemöta och nå fram till ungdomar med rasistiska åsikter och därmed möjlighet att förhindra nyrekrytering och fördjupat engagemang i rörelsen. Om man även vill gå Steg 2 så innebär det en fördjupning av innehållet i Steg 1. Exits medarbetare som är utbildad behandlingsassistent med kognitiv inriktning beskriver hur man kan applicera kristeori, ångestreducering och icke konfrontativa samtal med individer i Vit makt-miljön.

Exempel på innehåll i utbildningen:
* Tidiga tecken på engagemang, Vit makt musik, klädstilar, symboler och koder.
* Nazistiska organisationer och grupperingar i Sverige.
* Propaganda och värvningsmetoder. Vad attraherar unga till engagemang?
* Ungdomar i riskzonen/bakgrundsfaktorer.
* Olika stadier i utveckling/karriär.

Hur tar man sig ur när man vill lämna grupperingen? Hur stöttar man ett avhopp? Hur kan vuxna nå fram och påverka? Förhållningssätt och metoder.

Förebyggande insatser. Anhörigstöd.

Internationellt samarbete – metodmaterialet i engelsk översättning

Under de senaste åren har verksamheter från flera europeiska länder kontaktat Exit för samarbete/utbyte. Bara under 2009 deltig Exit i flera internationella konferenser. Två exempel; i september 2009 deltog Exit i konferensen ”Youth, Radicalization and Disengagement in the Nordic Countries” i Köpenhamn och i oktober deltog Exit på en konferens (Cities Conference) i Amsterdam på temat ”Polarisation and Radicalisation”. I december 2009 arrangerade Exit själva en internationell konferens på Fryshuset (tillsammans med British Council) på temat ”Disengagement amongst youth”.

Exit får även besök här på Fryshuset från organisationer eller personer (ofta studenter) som är intresserade av vårt arbete. I höstas (2009) tog Exit t ex emot ett studiebesök från danska ”Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration” som besökte oss tillsammans med svenska medarbetare på Demokratienheten på Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Det besöket resulterade i att Exit blev inbjudna att hålla i en workshop i Köpenhamn i februari i år.

Exit har börjat bygga upp ett internationellt nätverk av organisationer och forskare som sysslar med vårt område, och upplever ett stort intresse internationellt för vår verksamhet. Det är ovanligt med avhopparverksamheter för politisk extremism och Exit utmärker sig särskilt eftersom verksamheten har funnits så länge som sedan 1998. Ett av Exits verksamhetsmål för 2010 är att fortsätta bygga på dessa samarbeten och gärna arrangera ännu en konferens. För detta ändamål behöver vi vårt metodmaterial tryckt även på engelska.

Exit hoppas få lov att använda de medel som beviljats oss även till detta. Det skulle innebära att Palmestipendiet gör det möjligt för oss att förverkliga ett internationellt utbyte om hur man kan arbeta med avhopp från extrema grupper. Kostnadsmässigt handlar det om en kostnad för översättning av materialet, sedan en kostnad för layout och även för tryck av det engelska materialet.

Kontaktuppgifter:
Robert Örell, verksamhetsansvarig Exit
Telefon: 08 691 72 66
Mail: robert.orell@fryshuset.se

Maria Nilsson, koordinator Exit
Telefon: 08 691 72 60
Mail: maria.nilsson@fryshuset.se

Exit startade 1998 och tillhör Fryshusets sociala verksamheter. Vårt uppdrag är att hjälpa människor att lämna nazistiska grupperingar och lägga grunden till en ny identitet. Exit kan ge kunskap och förståelse i hur naziströrelsen fungerar, varför individer hamnar i den, vilka som finns i riskzonen att rekryteras samt vilka konsekvenser det kan få.

Exit har med medel från Palmestipendiet 2009 tryckt och distribuerat ett inom verksamheten framtaget metodmaterial. Materialet har namnet ”Vägen ut – en handbok i hur man förstår och bemöter extrema rörelser” och är tänkt att vara ett stöd för Sveriges kommuner i arbetet med att motverka odemokratiska och destruktiva grupperingars (som t ex olika nazistiska grupperingars) etablering och vidare spridning. Det är ett material som ger en ökad förståelse för varför ungdomar söker sig till extremistiska och destruktiva grupperingar så som Vit makt-rörelsen, militanta vänstergrupper eller kriminella gäng, samt vad det innebär för individen att vara en del av en sådan grupp. Materialet ger även konkreta råd om hur man kan bemöta dessa ungdomar och erbjuda dem en väg ut ur den sektliknande gemenskap som extrema rörelser är.
Materialet vänder sig till den som i sitt yrke möter ungdomar på väg in i eller som redan befinner sig i en extrem rörelse. Det kan även med fördel läsas av de som är nära anhöriga eller vän till en ung person som omgärdas av denna problematik.
Materialet har två användningsområden, dels är det ett instuderingsmaterial vilket aktörer inom en kommun gemensamt kan läsa och därefter diskutera utifrån de diskussionsfrågor som finns i materialet. På så sätt kan en gemensam kunskap och ett gemensamt förhållningssätt växa fram i kommunen – vilket underlättar samverkan mellan de olika aktörerna. Det är även en handbok med verktyg och förslag på hur ett lokalt påverkansarbete för att motverka rekrytering och fortsatt etablering av extremistiska och destruktiva grupperingar på orten kan gå till.
Exit har tryckt 2000 exemplar på svenska och lika många på engelska. Intresset för materialet har varit stort. Kanhända har materialets form varit tilltalande för många. Det är ett häfte på 22 sidor som ger en god överblick kring ämnet, men inte kräver alltför stor läsvana eller någon större tid i anspråk.
Exakt hur många exemplar som har distribuerats är svårt att ange, men 45 exemplar har beställts hos Exit under 2010, och ungefär det dubbla har fördelats till olika samarbetspartners och andra intressenter. Den engelska versionen följer med på de konferenser där Exit varit inbjudna att delta antingen som åhörare eller som föreläsare.

Exit fortsätter sitt arbete med att sprida kunskaper om hur man kan arbeta för att motverka att extrema och våldsbenägna grupper vinner mark. I början av nästa år kommer verksamheten att tillsammans med samarbetspartners arrangera en konferens på temat – med hjälp av medel från Olof Palmes Minnesfond. Konferensen är internationell, så här får vi direkt användning för vår engelska översättning.

Det finns ett stort värde i att kunna lämna ifrån sig något så konkret som ett skriftligt metodmaterial till de personer som Exit möter i sitt arbete. Exit är med sina 12 år på nacken en veteran när det kommer till individstöd för personer som varit engagerade inom högerextrema rörelser. Regelbundet hör personer med behov av rådgivning av sig till verksamheten, för att få stöttning i hur de ska förhålla sig till den unga individ som de har en relation till. Ofta är det anhöriga som hör av sig, men lika ofta är det yrkesverksamma som söker handledning i hur de ska bemöta sina klienter med bakgrund i den nazistiska ideologin. Ett metodmaterial underlättar stort för kunskapsspridningen och kan förhoppningsvis leda till att fler vågar ta sig an dessa individer.
Kontaktuppgifter:
Robert Örell, verksamhetsansvarig Exit
Telefon: 08 691 72 66
robert.orell@fryshuset.se