Erik Österlund och Peter Kelly. 20 000 kronor. Sjukhuspraktik i Palestina

Stipendiat
Erik Österlund och Peter Kelly Erik Österlund

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Vi kommer under oktober 2011 till januari 2012 att praktisera på Al Quds universitetssjukhus i Palestina. Vårt projektet har två mål: på ett individuellt plan hoppas vi få en ökad förståelse för palestinska folkets möjligheter till vård, liksom en ökad professionell insikt om sjukvårdsarbete i konfliktfyllda situationer. På ett strukturellt plan vill vi arbeta för ett fördjupat samarbete mellan palestinska och svenska läkare och läkarstudenter genom att skapa nätverket för aktivt kunskapsutbyte

Projektbeskrivning

Vi ansökte via Sahlgrenska akademin, göteborg i februari 2011 om tolv veckors praktik på Al Quds-sjukhuset i Palestina för att arbeta som läkare inom medicin och kirurgi. Praktiken beviljades i mars. Via vår kontaktperson på Sahlgrenska akademin kom vi i kontakt med Dr. Tayem, som kommer att vara vår handledare på Al Quds-sjukhuset. Vi fick även kontakt med Dr. Emadeddin A. Shkeidem, som också är en läkare från Al Quds sjukhuset och som då var placerad på Sahlgrenska sjukhuset. I samråd med Dr. Shkeidem och Dr. Tayem utformade vi praktikplaceringen, samt praktiska detaljer som boende.

Den 10e oktober planerar vi att resa från Göteborg till Tel Aviv och därifrån tar vi oss till Jerusalem. Vår ursprungsplan var att spendera större delen av perioden i östra jerusalem vid det stora universitetssjukhuset knutet till Al Quds-universitetet. Men efter några förändringar planerar vi nu att spendera de första två månaderna på västbanken. Troligtvis i Ramalla och eventuellt på något annat mindre sjukhus. Det blir istället den sista månaden vi spenderar i östra jerusalem. Vi tror att detta är en bättre plan än den ursprungliga. Då det är omöjligt för många palestinier att ta sig in i östra jerusalem för att vårdas på det stora sjukhuset där, bedrivs i själva verket den stora mängden av sjukvård på de mindre sjukhusen på västbanken. Vi tror därför att vi nu kommer att få en större helhetsbild över sjukvården i Palestina.

De första dagarna kommer att vara introduktion till kollegor på sjukhuset och universitet, samt allmän orientering i staden och på sjukhuset. Under de följande veckorna kommer vi att auskultera tillsammans med palestinska läkare för att sedan jobba alltmer självständigt med att ta emot patienter. Vi kommer framför allt arbeta inom akutmedicin och akutkirurgi. Vi planerar även att under vistelsen att göra studiebesök hos andra sjukvårdsinrättningar på Västbanken, framför allt inom motsvarande svensk primärmedicin, dvs liknande vårdcentraler. Detta för att få en bredare bild av sjukvården i Palestina och för att kunna se hela vårdkedjan. Vår målsättning är också att kunna ta del av mödravården, som vi anser är både intressant och viktigt.

För att väcka engagemang bland läkarstudenter, läkare och intresserad allmänhet i Sverige kommer vi under resan att rapportera tillbaka om våra upplevelser. Vi kommer bland annat kontinuerligt att presentera information om vår resa och samarbetet på kandidaterna.se, hemsida för Sveriges största oberoende organisation för läkarstudenter med över 1500 medlemmar. Vi ämnar också att försöka kontakta andra studenttidningar och lokal media i Sverige för att väcka engagemang och intressera fler. Detta för att skapa uppmärksamhet för dels det professionella utbytet, men även för palestinsk sjukvård och möjligheterna till hjälp och samarbete våra länder emellan.

Under hela vistelsen kommer vi även att arbeta för att knyta kontakter med Palestinska läkarstudenter och läkare samt administrativ personal vid universitetet. Vi tror att vi på plats lättare kommer att kunna identifiera vad de Palestinska studenterna önskar av ett samarbete och vilka frågor som är viktiga för dem. Detta planerar vi sen att ta med oss hem till Sverige för att kunna fördjupa och utveckla samarbetet mellan vårt universitet och Al Quds universitetet. Vi vill dels skapa en bas för att möjliggöra för fler studenter att på ett enklare sätt kunna åka på utbyten mellan våra två sjukhus.

Efter hemkomst planerar vi att utnyttja dessa kontakter för att skapa nätverk mellan svenska studenter, läkare och palestinska dito. Detta tror vi kan vara grunden till ett fördjupat samarbete och ökad förståelse för våra olika situationer och förutsättningar, både inom sjukvård men även i en större kontext.

På sikt hoppas vi också på att kunna återvända till Palestina som färdiga läkare och använda oss av vår kunskap och kontakter för att dels hjälpa det Palestinska folket direkt på plats men även för att ytterliggare använda våra kontakter inom Svensk sjukvård för att komma båda regioner till gagn.

Slutrapport

Slutrapport på projektet ”Sjukhuspraktik i Palestina” vt2011

Under hösten/vintern genomförde vi vår praktik som ett led i ett bilateralt utbyte mellan läkarutbildningen på Sahlgrenska Akademin och Al-Quds universitet i Palestina. Vi deltog praktiskt i arbete på akutmottagningarna på al-Makassed sjukhuset i östra Jerusalem, Ramallah governmental hospital samt statliga palestinska sjukhuset i Hebron. Vi har kontinuerligt haft kontakt med den medicinska fakulteten på Al-Quds, i synnerhet Dr. Emadeddin A Shkeidem, och deltagit i utbildning och forskningsseminarier i Abu Dis och Betlehem. Vi ordnade också möten och diskuterade samarbeten med  palestinska läkarstudenter och studentorganisationer.

På ett personligt plan infriades våra förväntningar och praktiken var givande. Vi fick konkreta medicinska erfarenheter samt även bättre förståelse för de praktiska och politiska förutsättningarna för sjukvård och sjukvårdsutbildning i Palestina. Strukturellt har vi knutit kontakt med många läkarstudenter, varav flertalet kommer ta examen 2012, vilket borgar för ett välfungerande och utbyggt samarbete även nu sedan vi är tillbaka i Sverige, såväl som vidare i framtiden. Efter hemkomst kommer vi jobba vidare med samarbetet bl.a. genom en presentation för Palestinanätverket i Göteborg liksom för Kandidaterna som planerat.

Under vår praktik hade vi nära kontakt med ordföranden för medicinska föreningen i Palestina och planerade bland annat en träff med en större grupp läkarstudenter för att diskutera utökat utbyte mellan Palestina och Sverige. Tyvärr gick mötet i sig inte att genomföra, då det saknas ekonomiska möjligheter för utbyte just nu och studenterna var därför inte intresserade i nuläget. Detta var kanske den enda besvikelsen, men vi har kvarstående kontakt och hoppas på att kunna utveckla utbytet i framtiden.

Det som blev tydligt för oss under resan var hur utsatta och isolerade många palestinier upplevde sig och sin situation och därför det stora behovet av en välfungerande internationellt samarbete för att bryta isoleringen. En fördel med att bryta denna isolering är det fredsfrämjande effekten. Bättre samarbete ger bättre säkerhet för befolkningen, utöver att ge bland annat konkreta möjligheter till vidareutbildning. Att ha kontakter i ett annat land, tex Sverige, kan ge möjligheter att på sikt forska eller arbeta utomlands. Kunskapen man förvärvar på detta sätt kan sedan överföras tillbaka till Palestina.

Utbytet realiserades med hjälp av Olof Palmes minnesfond, samt Linneus Palme-stiftelsen.

Vi är väldigt tacksamma för det stöd som vi mottagit och de erfarenheter och utbyten som därmed blev möjliga.

/Erik Österlund och Peter Kelly

Uppdatering

Vi är nu halvvägs genom vår praktik i Palestina! Första delen av vår vistelsen arbetade vi på al-Makassed sjukhuset på Olivberget i östra Jerusalem. Där mottog vi ett brett spektrum av patienter – allt från hjärtinfarkter, astmaattacker och svåra psykiska sjukdomar till rena hälsokontroller. Bland annat av de fångar som frisläppts i samband med utbytet av den israeliska soldaten Gilad Shalit. Patienterna kommer från hela östra Jerusalem, men också på remiss från Västbanken liksom Gaza. Eftersom al-Makassed ligger inför muren som skiljer Israel från Palestina, så måste de palestinier som inte bor i Jerusalem eller saknar inresetillstånd, ansöka om detta via israeliska myndigheter, oavsett hur akut sjuka de är. Detta kan ta tid och nekas ibland. Vår handledare, Dr. Mazen, förklarade att patientantalet till sjukhuset minskade med ungefär två tredjedelar efter det att muren byggdes. Dr. Mazen är ansvarig för akutmedicin på Al Quds-universitet och var väldigt generös med sin kunskap.

Sedan två veckor är vi istället placerade på Ramallah Governmental Hospital, som är det centrala sjukhuset i Ramallah med omnejd. Här är det en större omsättning av patienter och vi ser även delvis ett annat sjukdomsspektra – fler akuta trauman, till exempel fall kopplade till dåliga arbetsförhållanden, men även bilolyckor, skottskador och generellt mer allvarligt sjukare patienter. Detta beror främst på att sjukhuset har ett stort upptagningsområde och att deras triagesystem innebär att mindre sjuka patienter kommer till en separat läkarmottagning och inte akutmottagningen. Men även att de patienter som tidigare kunde vårdas i östra Jerusalem nu vårdas här istället. Sjukhuset är stort och modernt, med nybyggda delar bekostade av pengar från flertalet arabstater, och inhyser de flesta avdelningar samt specialiteter. För den mest högspecialiserade vården remitterar man dock vidare till exempelvis Al-Makassed sjukhuset när det är möjligt.

Under vår vistelse här hittills har vi besökt samt haft nära kontakt med vår handledare och flera andra på den medicinska fakulteten på Al Quds-universitet. Vi har även knutit kontakt med såväl ansvariga för det lokala IFMSA (International federation of medical students’ associations) och det palestinska medicinstudentförbundet här. Samarbetet har ökat under vår praktik på Ramallah Governmental Hospital, eftersom vi jobbat parallellt med medicinstudenter här. Det har varit mycket intressant att dela vardag med dem på sjukhuset och prata om våra erfarenheter. Tillsammans har vi som mål att ha en träff med en större grupp av palestinska läkarstudenter från årskurs fyra och fem för att diskutera möjligheter för vidare samarbete och utbyte.

Framöver planerar vi att fortsätta praktiken som tidigare och hoppas på att få se fler delar av det palestinska sjukvårdssystemet samt att knyta nya kontakter inför framtiden.