Colombianätverket (CN) – Kunskap och kritiskt tänkande – en rättighet för alla? Ett idéutbyte över landsgränser

Stipendiat
Colombianätverket (CN) Nadja Grees

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Projektet har som mål att ge personer inom den colombianska studentrörelsen inblick i hur organisationer arbetar i Sverige och vice versa, och att öka förståelsen här för den utsatta vardag som studentaktiva i Colombia befinner sig i. Syftet är ökad internationell förståelse och detta uppnås genom att stimulera ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte av organisationsarbete mellan länderna samt genom informationsspridning om den begränsade organisationsfriheten som är vardag för colombianska studenter.

Projektbeskrivning

Projektets titel sammanfattar väl vad vi inom Colombianätverket är kritiska till när det gäller studenternas situation i dagens Colombia. Kunskap, det vill säga utbildning, och kritiskt tänkande borde vara en rättighet för alla. Så är dock inte fallet i Colombia.
Den colombianska studentrörelsen vill ha en plats i landets samhällsdebatt, de är kritiska till landets utbildningspolitik och har krävt att deras röst tas hänsyn till när utbildningssystemet reformeras. Men argument har bemötts med kulor. På grund av sitt engagemang har flera studenter mördats och många fler har hotats till flykt eller tystnad de senaste åren. Yttrande- och organisationsfriheten är idag på många sätt hotad i Colombia. Colombianätverket tror på och arbetar för en stark studentrörelse i Colombia och vill därför främja dess viktiga men väldigt utsatta arbete med detta projekt.
Sedan tidigare har Colombianätverket ett samarbete med den colombianska studentorganisationen Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU). Projektet går ut på att ge studenter som är aktiva inom ACEU en möjlighet till ökad internationell förståelse av organisationsarbete i andra länder. Dessutom får de en möjlighet att sprida information om hur utsatt deras vardag är, just till följd av att de är aktiva inom studentrörelsen. Syftet med projektet är med andra ord ökad internationell förståelse och detta uppnås genom att stimulera ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte av organisationsarbete mellan länderna samt genom informationsspridning om den begränsade organisationsfriheten som är vardag för colombianska studenter. Det är dock inte enbart de colombianska studenterna som är målgrupp för projektet. Även svenska studenter och andra organisationer i Sverige kommer att få en utvecklad internationell förståelse för hur det är att organisera sig och bedriva en studentverksamhet under helt andra omständigheter och med andra förutsättningar än vad som är realitet här.
Genom projektet får en grupp studenter från olika universitet i Colombia en möjlighet att besöka Sverige och Norge under 15 dagar i april 2011. Under delegationens besök kommer ett stort antal möten och föredrag hållas tillsammans med studentgruppen. Projektet består dock inte enbart av en studieresa, utan även av ett omfattande för- och efterarbete från både Colombianätverkets och ACEU:s sida.

Om Du vill veta mer om projektet eller delta i planeringsarbetet är Du varmt välkommen att kontakta projektgruppen på följande e-postadress: nadja.grees@colombianatverket.se För mer information om vår organisation, besök vår hemsida: www.colombianatverket.se

Slutrapport

Under 2011 har Colombianätverket (CN) tillsammans med den colombianska studentorganisationen Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) bedrivit projektet Kunskap och kritiskt tänkande – en rättighet för alla? Projektet går ut på att ge studenter som är aktiva inom ACEU en möjlighet till ökad internationell förståelse av organisationsarbete i andra länder genom att fyra representanter från organisationen, som representerar olika delar av Colombia, besöka Sverige och Norge under 15 dagar. Projektet innefattar dock inte enbart en studieresa utan även ett omfattande för- och efterarbete från de båda organisationerna och förhoppningsvis även fortsatt samarbete i framtiden. Tanken med utbytet är att ge de colombianska studenterna en möjlighet att sprida information om hur utsatt deras vardag är, just till följd av att de är aktiva inom studentrörelsen.

Efter projektets avslut är projektgruppen och styrelsen inom CN väldigt nöjda med resultatet. Detta då projektets syfte, en ökad internationell förståelse, har uppnåtts genom att ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte av organisationsarbete mellan länderna stimulerades samt genom att projektet starkt bidragit till informationsspridning om den begränsade organisationsfriheten som är vardag för colombianska studenter. Detta skedde genom olika filmvisningar, möten, seminarier och en utställning. Aktiviteterna resulterade i ett antal tidningsartiklar och i ett inslag på Kulturnyheterna, där även en intervju med en av de colombianska studenterna visades.

Projektet syftade dock inte enbart till ökad internationell förståelse för den colombianska studentorganisationen. Även svenska studenter och andra organisationer i Sverige, framförallt i Stockholm, Göteborg, Linköping och Västerås, har fått en bättre förståelse för hur det är att organisera sig och bedriva en studentverksamhet under helt andra omständigheter och med andra förutsättningar än vad som är realitet i Sverige.

Projektet har bekostats av Palmefonden, Colombianätverkets egna medel och av den norska organisationen Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelepfond (SAIH), som stod för kostnaderna i samband med besöket i Norge. Inom projektet har dock ett stort antal andra organisationer och institutioner också varit involverade. Bland dessa kan exempelvis nämnas lärarprogrammet på Södertörn högskola, studentkårerna vid Linköpings och Stockholms universitet, Galleri Tegen 2, Forum Syd och Etikkommissionen mot tortyr – Harald Edelstam. Samarbetet med samtliga har fungerat mycket bra och fortsatt kontakt hålls med ett flertal av dessa samarbetspartners.

Nu när projektet är avslutat har CN fortfarande kontakt med ACEU, främst genom de fyra lokala studentledarna som deltog i projektet samt organisationens ordförande. Denna kontakt sker framförallt via Skypesamtal under CN:s styrelsemöten och via e-post. Både kommunikationssätten används för att ACEU snabbt ska kunna uppdatera CN:s styrelse på hur studentsituationen i Colombia utvecklas och för att vi i Sverige ska kunna reagera om studenternas rättigheter inte respekteras. Studenternas situation i Colombia har varit CN:s huvudsakliga inriktning under ett antal år. Under 2012 inriktas arbetet mer på situationen på interflyktingarnas situation, men fortsatt kontakt hålls med ACEU för att kunna fortsätta samarbetet i framtiden.

För mer information om vår organisation, besök vår hemsida: www.colombianatverket.se

Uppdatering

Projektet Kunskap och kritiskt tänkande – en rättighet för alla? syftar till att ge studenter som är aktiva inom den colombianska studentorganisationen Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), en möjlighet till ökad internationell förståelse av organisationsarbete i andra länder. Dessutom får de en möjlighet att sprida information om hur utsatt deras vardag är, just till följd av att de är aktiva inom studentrörelsen i Colombia.
Som ett led i att uppfylla detta syfte besökte fyra studenter från olika universitet i Colombia Colombianätverket (CN) i Sverige under 15 dagar i april 2011. Under studieresan besökte studentgruppen tillsammans med representanter från CN svenska studentorganisationer i Stockholm, Linköping och Göteborg. I samtalen med representanter från de svenska studentkårerna konstaterades bland annat att de svenska och de colombianska studentorganisationerna i stort arbetar mot samma övergripande mål; högre utbildning av hög kvalitet, allmän välfärd för studenter och rätten till högre utbildning för alla. Vardagen för studentaktiva i de båda länderna skiljer sig dock åt. I Sverige har studentkåren ett starkt stöd från universitetsledningarna och deras arbete uppskattas och kan förväntas vara en stark merit i framtida ett CV. I Colombia däremot leder ett engagemang inom studentrörelsen inte sällan till problem med lärare och rektorer, förföljelser och mord. Studenterna i Colombia är dock helt inställda på att fortsätta arbete för det som de tror på, ett universitet där man tillåts tänka kritiskt och ha rätt till sina egna åsikter.
Besöket i Sverige innefattade även ett stort antal möten, bland annat med riksdagsledamöter och representanter från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Dessutom anordnade Colombianätverket och representanterna från ACEU ett antal aktiviteter öppna för allmänheten. En av dessa aktiviteter var vernissagen av en konstutställningen Limpieza social (Social renhållning) i galleri Tegen 2. En annan aktivitet var ett öppet seminarium om Internet och sociala medier som kommunikationskanal för sociala rörelser.
CN och ACEU är båda oerhört nöjda med de aktiviteter som anordnades under studentbesöket. De öppna aktiviteterna besöktes av många och de möten som hölls var väldigt givande. Dessutom resulterade besöket i ett antal tidningsartiklar, bland annat i studenttidningarna i Göteborg och Stockholm, Fria Tidningen och en notis i Dagens Nyheter. Se exempelvis artikeln i studenttidningen Spionen från Göteborgs universitet: http://www.spionen.se/index.php/nyheter/485-de-studerar-sunder-doedshot Utställningen Limpieza social uppmärksammades dessutom genom ett inslag på Kulturnyheterna, där även en intervju med en av de colombianska studenterna visades. Besöket från Colombia bedöms därmed väl ha uppfyllt sitt syfte.
De colombianska studenterna besökte även Norge under fyra dagar genom ett samarbete med den norska organisationen Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelepfond (SAIH). Där besökte de ett stort antal organisationer och universitet, för att berätta om studentsituationen i Colombia. De besökte bland annat Oslo, Stavanger och Kristianstad.
Projektet består dock inte enbart av en studieresa, utan även av ett omfattande för- och efterarbete från både Colombianätverkets och ACEU:s sida. I skrivandets stund är både CN och ACEU involverade i projektets efterarbete och planering av framtida samarbete. Detta kommer att beskrivas mer ingående i den avslutande rapporteringen till Palmefonden.

För mer information om vår organisation, besök vår hemsida: www.colombianatverket.se