CISV Sweden, Stockholm. Rättighetsbaserat ledarskap

Stipendiat
CISV Sweden Adam Axelsson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

CISV Sweden vill under våren 2009 genomföra en utbildning med 80-100 deltagare på temat ”Rättighetsbaserat ledarskap”. Utbildningen bygger på ett FN beslut som tillägnar 2009 till ”International Year of Human Rights Learning”.
Projektets syfte är att uppmärksamma/använda FN-året och samtidigt utveckla CISVs verksamhet, genom att fokusera på ledarskapet inom organisationen. Utbildningen erbjuder deltagarna en konkret utbildning i rättighetsbaserat ledarskap.

Projektbeskrivning

2009 är FN:s år för ”International Year of Human Rights Learning”

För att uppmärksamma detta kommer CISV Sweden att genomföra en större utbildningssatsning på temat ”rättighetsbaserat ledarskap”.

-Att vara barn, eller ung och växa upp idag är inte som det var för 20 år sedan. Då var det inte heller som 20 år tidigare. Världen förändras snabbt. Gränser bryts ned och nya skapas. Världen idag är global och lokal på samma gång … det förväntas en del av oss som kallar oss världsmedborgare. /Jenny Andersson, ordförande CISV Sweden

Utbildningens syfte är att uppmärksamma och fira FN-året och samtidigt utveckla CISVs verksamhet genom att fokusera på ledarskapet inom organisationen.

Innehållet i utbildningen och dess sessioner tar utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och designas på ett sätt att deltagarna själva får arbeta med att konkretisera och applicera detta rättighetsperspektiv, genom fokusgrupper och interaktiva metoder, på sina respektive ledaruppdrag.

Resultatet av utbildningen kommer dels att appliceras direkt av deltagarna i sitt fortsatta ledarskap samtidigt som resultaten kommer att sippra ner genom organisationen.

Kontakt: CISV Sweden – Building Global Friendship

Adam Axelsson, Sekreterare

E-mail: adam.axelsson@se.cisv.org

Slutrapport

Sammanfattning

2009 är FN:s år för ”International Year of Human Rights Learning”. För att uppmärksamma detta har CISV Sweden genomfört en utbildningssatsning i form av en utbildningshelg, byggd på temat ”rättighetsbaserat ledarskap”. Utbildningen genomfördes en helg i mars 2009 och hade sin utgångspunkt i att målgruppen, dvs. ungefär 90 ungdomar i åldern 13 till 26. Målet med projektet var att ge deltagarna ökad kunskap om och förståelse för de mänskliga rättigheterna och utrusta dem med konkreta verktyg i rättighetsbaserat ledarskap. En viktig del i utbildningen är också det sociala mötet och utbytet mellan deltagarna och det nätverk av vänner som uppstår vilket i sig bidrar till en kollektiv medvetenhet i fråga om arbetet för en fredligare värld. Utbildningen överträffade sina uppsatta mål och har skapat ringar på vattnet, både i den verksamhet som deltagarna skapar och för CISV Sweden’s fortsatta arbete med ledarskap och mänskliga rättigheter.

Rapport 3

2009 är FN:s år för ”International Year of Human Rights Learning”. För att uppmärksamma detta har CISV Sweden genomfört en utbildningssatsning i form av en utbildningshelg, byggd på temat ”rättighetsbaserat ledarskap”. Detta projekts syfte är att uppmärksamma FN:s arbete för de mänskliga rättigheterna samt utveckla CISVs verksamhet genom att göra en satsning på ledarskapet inom organisationen. Vi vill också uppmärksamma er på att detta projekt ej skulle ha varit genomförbart utan det ekonomiska bidrag vi fick från Olof Palmes Minnesfond eller utan CISV Sweden’s stöd i form av egna resurser förvaltade genom CISVs medlemmars årsavgifter, det interna stödet, det ideella engagemanget samt våra deltagares intresse att utbildas och utvecklas inom temat. Den planerade projektlängden innefattade allt från den dag då förarbetet startade med att utarbeta en strategi utifrån vår budget, ansöka om bidrag samt konkret utveckla en arbetsplan innehållande schemat inför helgen, att bjuda in utbildare och deltagare, att genomföra utbildningshelgen, att ta hand om det praktiska arbetet på plats till att samla information och feedback från alla de som deltog på utbildningshelgen för att utvärdera och dra lärdom av helgen.

CISV: s stab åkte på torsdagen den 19 mars 2009 ut till gården för utbildningen och tog hand om det praktiska så att allt skulle flyta på för deltagarna inför helgens alla moment. På fredagen kvällstid började deltagarna anlända. Lördagen och söndagen var fullsatta med olika kurser och delmoment men samtidigt fanns det också utrymme för utbildarna att mötas och diskutera de olika metoderna i lärande samt att byta erfarenheter och inspirera varandra i fråga om de olika utbildningsmomenten.

CISV Sweden
Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, SE-117 30 Stockholm
E-mail: secretary@se.cisv.org, Phonw: +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Uppdatering

CISV Sweden ville till våren 2009 genomföra en utbildning med temat ”Rättighetsbaserat ledarskap” som bygger på FN: s beslut att tillägna 2009 till ”International Year of Human Rights Learning”. Tanken bakom projektet var att ha en utbildningshelg med ungefär mellan 80-100 deltagare där man skulle uppmärksamma FN- året och parallellt med detta utveckla CISV internt med kompetenser som skall stärka den egna organisationen.

Utbildningshelgen närmade sig med stormsteg, rekryteringen till arbetsgruppen som skulle utforma projektets tema var lyckad då vi fick tag på den kompetens samt de externa resurser vi behövde för att genomföra projektet. Arbetsplanen konkretiserades med verktyg för att på bästa möjliga sätt förverkliga målet att utbilda i ledarskap samt mänskliga rättigheter utifrån ett rättighetsbaserat lärande. Vid förarbetet för utbildningshelgen arbetade CISV Sweden också med att bryta ned detta övergripande mål i ett flertal punkter för att skapa en mer överblickbar målsättning. Dessa punkter skrevs då ned på engelska för att kunna kommunicera dem vidare inom CISV, med detta i åtanke kommer de att presenteras här på samma språk.

All leadership in CISV should demonstrate:
* A commitment to equality
* Fairness and Justice
* Respect to all persons and their differences.
* Cooperation and Friendliness.
Rights Basted leadership adds to CISV leadership:
* An understanding and knowledge of the content, background and structure of Human Rights.
* An awareness of the local and global status of human rights.
* The skill to apply human rights education within peace education programmes and projects.
* A commitment to discussing, defending and critiquing the human rights.
A CISV Rights Based Leader has the consideration of Human Rights at the core of their leadership